tarief

                     Om het burgerlijke en commerciële tarief te raadplegen klikhier

•Het koninklijk besluit van 30 november 1976 (link)

Aangezien de gerechtsdeurwaarders voor sommige opdrachten door de wetgever bedacht werd met een monopoliepositie in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar, dienen zij zich te houden aan een wettelijk bepaald tarief.

De vergoedingen die de gerechtsdeurwaarder mag vragen voor deze gerechtelijke opdrachten, zijn dan ook bindend en onder geen beding kunnen zij het voorwerp uitmaken van onderhandeling of korting.

Het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 legt de vergoedingen vast voor de prestaties van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. Het betreft enerzijds de rechten die de gerechtsdeurwaarder mag aanrekenen, zijnde gegradueerde rechten, vaste rechten, evenredige rechten en vacaties, maar daarbij worden ook uitschotten, kostenvergoedingen en verplaatsingskosten vastgelegd.

Daarnaast heeft de Vaste Raad van de Nationale Kamer voorzien in een paraprofessioneel tarief voor uitschotten die verbonden zijn aan nieuwe (al dan niet ambtelijke) verrichtingen die sinds het Koninklijk Besluit ook door de gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgeoefend en er aldus niet door worden gedekt, en dit om een einde te kunnen maken aan bepaalde subjectieve of arbitraire tarificaties.

De gerechtsdeurwaarder zal conform artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek steeds trachten de gemaakte kosten voor zijn tussenkomst te recupereren bij de schuldenaar tegen wie wordt ingevorderd. Indien deze de kosten niet kan voldoen bij gebreke aan de noodzakelijke financiële middelen, zal de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder moeten instaan voor de betaling ervan – de vergoeding voor zijn prestatie kan immers niet worden kwijtgescholden. Sowieso zal de gerechtsdeurwaarder steeds een provisie vragen van zijn opdrachtgever om de eerste voorzienbare kosten te dekken.

Omwille van het voorgaande mag het belang van een procedure- en kosteneconomische keuze inzake de tenuitvoerlegging niet onderschat worden.

                •De buitengerechtelijke opdrachten

De gerechtsdeurwaarder heeft naast de gerechtelijke opdrachten, vastgelegd door artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek, nog een breed spectrum aan buitengerechtelijke activiteiten waarvoor hij kan ingeschakeld worden.

Zo kan er beroep worden gedaan op zijn diensten voor de supervisie van een wedstrijd of een tombola, voor de minnelijke invordering van schulden en kan hij minnelijke vaststellingen verrichten.

Voor dergelijke opdrachten is het wettelijk tarief niet van toepassing en is de kostprijs voor de prestatie vrij ter onderhandeling met de cliënt.

                 •BTW

Het is niet onbelangrijk op te merken dat de gerechtsdeurwaarders sinds 1 januari 2012 onderworpen zijn aan het regime van de BTW.

Alle prestaties die hij verricht, zijn dan ook sedert die datum met 21% in kostprijs gestegen.

            Tariefbenamingen - afkortingen

 

Afkorting

Omschrijving

K.B. 30/11/1976

 

VR

Vast recht
De afkorting wordt zowel gebruikt voor het aanwijzen van de volledige als voor de proportionele vergoeding (3/4 - 1/4) en insgelijks voor de proportionele vergoeding van de bijkomende afschriften (1/5).
 Art. 6

 

 VRK

 Idem als VR, maar per bijkomende persoon.  Art. 6

 

 AANM

Aanmaning per brief waarbij met vervolging wordt gedreigd..  Art. 7

 

 VAC

Het vacatierecht toegekend ingevolge § 1 tot § 5 van art. 12 van het K.B. van 30 november 1976 met uitsluiting van het vacatierecht, omschreven in § 6 van hetzelfde artikel (cfr. Infra).  Art. 12, §§1-5.

 

 VACB

Het vacatierecht, genoemd in artikel 12 § 6 van het K.B. (vacatierecht voor elk exploot van betekening).  Art. 12, §6.

 

 RINL

Het vast recht, toegekend voor de opzoekingen en inlichtingen betreffende de identiteit, de woonplaats of de staat van de schuldenaar, abstractie gemaakt van de uitschotten voor het bekomen van deze informatie (cfr. Infra).  Art. 13/1° b

 

 UINL

De uitschotten, door de gerechtsdeurwaarder voldaan voor het bekomen van de inlichtingen, waarvan hoger sprake.

 

 RAPL

Het recht voor de gezamenlijke verplichtingen betreffende de bekendmaking door middel van gedrukte aanplakbiljetten.  Art. 13/2° b

 

 RBBD

Het recht voor de verzending of neerlegging (het depot) van een bericht van beslag bij uitbreiding : bericht van overdracht en delegatie.  Art. 13/2° d

 

 RKAD

Het recht voor de vordering uit de kadastrale legger of uit een kadastraal plan.  Art. 13/3° a

 

 UKAD

De desbetreffende uitschotten.

 

 RHYP

Het recht voor de bemoeiingen bij het hypotheekkantoor met het oog op overschrijving, inschrijving of vermelding op de kant van een akte en voor de lichting van een hypothecair getuigschrift.  Art. 13/3° b

 

 UHYP

De desbetreffende uitschotten.

 

 RROL

Het recht voor de inschrijving op de rol, indien verschuldigd.  Art. 13/3° c

 

 UROL

De rolrechten, betaald aan de griffie.

 

 DOS

Het recht voor de kosten van briefwisseling en papierbehoeften.  Art. 13/3° d

 

 RBBN

Het recht voor de raadpleging van het kaartregister van de inbeslagnemingen (nazicht).  Art. 13/3° e

 

 UBBN

De desbetreffende uitschotten.

 

 RBOB

Het recht voor de verzending van het bericht van bewarend beslag op onroerend goed. Cfr. Art. 1432 Ger. W.  Art. 13/3° f

 

 UBOB

De desbetreffende uitschotten.

 

 RVZD

Het recht voor de neerlegging van een verzoekschrift (het depot).  Art. 13/3° g

 

 RKNT

Het recht voor een ingevolge kantonnement opgemaakt proces-verbaal.  Art. 13/3° i

 

 RDCK

Het recht voor de neerlegging van de gelden bij de deposito- en consignatiekas of voor de opvraging der gelden.  Art. 13/3° j

 

 RILG

Het recht voor de opzoeking en de inlichtingen m.b.t. de aanduiding van onroerende goederen of tot de beschrijving van de in beslag te nemen zeeschepen of binnenschepen..  Art. 13/3° k

 

 UILG

De desbetreffende uitschotten.

 

 RVNH

Het recht voor de vernieuwing van een hypothecaire inschrijving of overschrijving.
 Art. 13/3° l

 

 RVZR

Het recht voor het opstellen (de redactie) van een verzoekschrift.  Art. 13/4° b

 

 RBST

Het recht voor het opmaken van een bestek.  Art. 13/5° a

 

 RLGa

De kost voor de afschriften en uittreksels van en uit de akten of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt en met de exploten zijn betekend. (automatisch)  Art. 15/1°

 

 RLGm

 De kost voor de afschriften en uittreksels van en uit de akten of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt en met de exploten zijn betekend. (manueel)

 

 VRT

De vertalingen door de gerechtsdeurwaarder zowel van de akten als van de betekende stukken  Art. 14/3° 
Art. 15/3°

 

 UVRT

De desbetreffende uitschotten (noot : dus nooit in combinatie met de post cfr. Supra) d.w.z. vertaling door een derde.

 

 RS

 De verplaatsing
 Art. 14/4°

 

 EXP

Uitschotten gedaan om uitgiften, uittreksels, beschikkingen of stukken aan te schaffen nodig voor de betekening van een akte.  Art. 16/1°

 

 ZAAL

De huurprijs van de zaal voor de verkoop van meubelen.  Art. 16/4°

 

 GT

De uitschotten, ten bate van de getuigen.  Art. 17/1°

 

 RSGT

De uitschotten houdende kosten voor de verplaatsing van de getuigen.  Art. 17/1°

 

 BEW

De uitschotten ten bate van de bewaarder.  Art. 17/3°

 

 POL

De uitschotten ten bate van de politiecommissaris of bij uitbreiding ten bate van de autoriteit die sterke hand verleent.  Art. 17/4°

 

 ZEG

De uitschotten voor het aanbrengen van fiscale zegels.

 

 REG

De uitschotten voor het voldoen van de registratierechten.

 

 PLZ

De uitschotten voor het aanbrengen van de pleitzegels.

 

 PORT

De kosten van verzending met de post..

De gerechtsdeurwaarder