leixcon

A-Ebleutr  F-Jbleutr   K-Obleutr P-Tbleutr  U-Zbleutr

Aanleg (Ressort)

Niveau waarop een geding volledig onderzocht en behandeld wordt. Bepaalde gedingen kunnen twee keer op een zelfde niveau behandeld worden.

Aanmatiging van ambten (Usurpation de fonctions)

Zich zonder enig recht een functie toeëigenen.

Aanzegging van een beslag (Dénonciation d'une saisie)

Kennisgeving van een afschrift van een beslag aan een partij.

Schoolvoorbeeld is de aanzegging van een beslag onder derden. Aangezien dat laatste beslag verricht wordt bij een derde (de derde-beslagene, bijvoorbeeld de werkgever van de schuldenaar), spreekt het voor zich dat dit beslag aan de schuldenaar moet aangezegd worden.

Andere aanzeggingen van beslagen moeten soms gedaan worden wanneer een of ander persoon er belang bij heeft te weten dat het beslag werd verricht.

Ad hoc (Ad hoc)

"Daarvoor". Om een persoon aan te duiden die speciaal werd benoemd voor een of andere zaak, of in een welbepaalde contact. Bijv. een beheerder ad hoc.

Adminiculum (Adminicule)

Indicatie die een zekere bewijskracht heeft; aanvullend bewijs.

Advocaat (Avocat)

Medewerker van het gerecht die de rechtsonderhorigen raad geeft in juridische zaken. Hij kan ze in rechte vertegenwoordigen of bijstaan. Zie www.advocaat.be en www.avocat.be.

Afstand van geding (Désistement)

Prijsgeven van het recht een geding te voeren.

Algemene rol (Rôle général)

Openbare lijst ter griffie van voor een gerecht aanhangig zijnde zaken.

Anatocisme (Anatocisme)

Kapitalisatie van vervallen intresten waarbij die intresten op hun beurt ook intresten opleveren.

Arrest (Arrêt)

Rechterlijke beslissing van een hoge instantie, bijv. het hof van beroep, het arbeidshof, de raad van state, het grondwettelijk hof.

Authentieke akte (Acte authentique)

Akte opgemaakt in een wettelijke vorm door openbare ambtenaren (notarissen, rechters, gerechtsdeurwaarders).

Bericht van delegatie (Avis de délégation)

Bericht opgemaakt na een delegatie en neergelegd met het oog op een eventuele latere raadpleging.

Bericht van loonsoverdracht (Avis de cession de salaire)

Bericht opgemaakt na een loonsoverdracht en neergelegd met het oog op een eventuele latere raadpleging.

Beslag (Saisie)

Een door een gerechtsdeurwaarder verrichte maatregel op de goederen van de schuldenaar op vraag van de schuldeisende partij om de rechten van laatstgenoemde te waarborgen.

Beslagbericht (Avis de saisie)

Bericht opgemaakt na een beslag en neergelegd met het oog op een eventuele latere raadpleging.

Beslag onder derden (Saisie-arrêt)

Beslag gedaan op een schuldvordering die de schuldenaar ten aanzien van een derde heeft (bijvoorbeeld het beslag bij de werkgever op het salaris van de schuldenaar).

Beslag op tak-en wortelvaste vruchten (Saisie-brandon)

Beslag op vruchten, vóór hun oogst, toebehorend aan de schuldenaar.

Bevel tot betalen (Commandement de payer)

Exploot van de gerechtsdeurwaarder waarmee de schuldenaar wordt aangemaand zijn schuld te betalen alvorens het beslag te kunnen verrichten.

Bewarend beslag (Saisie conservatoire)

Beslag waardoor het vrije beschikkingsrecht ten aanzien van de in beslag genomen goederen aan de schuldenaar wordt onttrokken, en dit om de belangen van de schuldeiser te beschermen. De schuldenaar blijft uiteraard eigenaar van de in beslag genomen goederen maar kan er niet meer over beschikken (hij zal ze bijvoorbeeld niet meer kunnen verkopen).

Collectieve schuldenregeling (Règlement collectif de dettes)

Procedure voor de arbeidsrechtbank met het oog op het herstel van de financiële situatie van een particulier met schuldoverlast.

Dading (Transaction)

Overeenkomst waarmee de partijen een bestaand geding beëindigen of een toekomstig geding vermijden.

Dagvaarding (Citation)

Strikte betekenis. Een door de gerechtsdeurwaarder betekende akte waarmee hij een partij inlicht dat zij wordt opgeroepen voor het gerecht. Die akte vermeldt datum en uur van de oproeping alsook de motieven waarop de vordering in rechte wordt gegrond.

Ruime betekenis. Elke vorm van oproeping voor een rechtbank verricht door een exploot van een gerechtsdeurwaarder of op een andere manier (bijvoorbeeld door middel van een verzoekschrift).

Dagvaardingstermijn (Délai de citation)

Na te leven termijn tussen de oproeping voor het gerecht en de zitting voor de rechter zelf. Die termijn moet de opgeroepen partij in staat stellen haar verdediging voor te bereiden en haar verschijning voor de rechter te organiseren.

Delegatie (Délégation)

Relatie tussen drie partijen X, Y et Z.

X heeft een schuldvordering ten aanzien van Y en Y heeft een schuldvordering ten aaanzien van Z.

De delegatie bestaat erin dat men aan Z beveelt rechtstreeks aan X te betalen.  

X wordt "delegataris" genoemd.

Y wordt "delegant" genoemd.

Z wordt "gedelegeerde" genoemd.

Deposito-en Consignatiekas (Caisse des dépôts et consignation)

Instelling die exclusief te deponeren gelden en waarden ontvangt en teruggeeft, en dit op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing. Zie http://depositokas.be.

Derdenrekening (Compte tiers)

Rekening, in de regel van een vrije beroepsbeoefenaar, bestemd voor de gelden van derden.

Derdenverzet (Tierce opposition)

Rechtsmiddel ter beschikking van een partij die niet aan het proces heeft deelgenomen.

Dientengevolge (Subséquemment)

Als gevolg waarvan

Dwangbevel (Contrainte)

Administratieve akte opgesteld door de administratie en die dienst doet als uitvoerbare titel, bijvoorbeeld in het domein van de indirecte belastingen.

Dwangschrift (Contrainte)

Opdracht door de administratie aan een gerechtsdeurwaarder gegeven met het oog op de uitvoering van een uitvoerbare titel (uitvoerbaar kohier) die de administratie heeft opgesteld.

Dwangsom (Astreinte)

Bijkomende veroordeling tot betaling van een geldsom ten aanzien van een hoofdveroordeling. Die bijkomende veroordeling kan slechts tussenkomen indien niet aan de hoofdveroordeling werd voldaan. De hoofdveroordeling kan niet bestaan uit een veroordeling tot betaling van een geldsom, maar moet een partij veroordelen om iets te doen of niet te doen.

Evenredige verdeling (Distribution par contribution)

Verplichte door de gerechtsdeurwaarder georganiseerde procedure ingevolge de realisatie van een uitvoerend beslag op roerend goed of een uitvoerend beslag onder derden.

Exequatur (Exequatur)

Rechterlijke beslissing die de uitvoering in land Y toelaat van een beslissing gewezen in land X, of rechterlijke beslissing die de uitvoering van een scheidsrechterlijke uitspraak toelaat.

Expeditie (Expédition)

Afschrift van een rechterlijke beslissing of akte bekleed met de formule van tenuitvoerlegging.

Exploot (Exploit)

Akte opgesteld door een gerechtsdeurwaarder met het oog op het tot stand komen van een bepaalde formaliteit.