eje

De tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen buiten de nationale grenzen levert in de praktijk veel problemen op. Veel van deze moeilijkheden vinden hun oorsprong in het feit dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over de verschillende executiemogelijkheden die er in een bepaalde lidstaat bestaan, evenals de hoedanigheid en de coördinaten van de uitvoeringsagenten die de rechtszoekenden hierin kunnen bijstaan.

Teneinde aan de talrijke verzuchtingen tegemoet te komen, werd in juni 2010 het project ‘European Judicial Enforcement / Exécution Judiciaire européen’ opgestart, dat mede werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Er namen zeven landen deel aan het project, namelijk Frankrijk, Polen, Schotland, België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Italië.

EJE stelde zich ten doel meer transparantie te verschaffen over de verschillende nationale regelingen, en dit op verschillende wijze:

 

                  •De e-sheets

Elke partner van het project heeft zich ertoe geëngageerd om op geregelde tijdstippen een e-note te schrijven over een bepaald aspect van de gedwongen tenuitvoerlegging. Zo werd informatie gebundeld over het statuut en de taak van de uitvoeringsagenten en de verschillende uitvoeringsmaatregelen.

De e-sheets zijn allen consulteerbaar in het Pools, Nederlands, Italiaans, Frans, Engels, Duits en Hongaars. U kan deze terugvinden op de website.


                   •De annuaire

Een andere grote doelstelling van het project EJE bestond in het ontwerpen van een volledige elektronische lijst van alle gerechtsdeurwaarders van een bepaalde Lidstaat.

Dit bleek niet voor alle partners een gemakkelijke taak, zowel qua organisatie van de lijst als de technische verwezenlijking ervan. Nochtans is het een onontbeerlijk instrument voor de rechtszoekende die zijn handelsrelaties in het buitenland wil bestendigen.


                  •De website van EJE

Thans is de website van het project nagenoeg gefinaliseerd, en kan geraadpleegd worden via volgende link: http://www.europe-eje.eu . Gezien de huidige stand van zaken bevat de webstek enkel informatie over de nationale regelgeving van de zeven projectpartners.

Daarbij dient de website als forum voor het verspreiden van informatie over Europese aangelegenheden en projectontwikkeling.

Een driemaandelijkse nieuwsbrief inzake juridische kwesties –beschikbaar in het Engels en het Frans- reproduceerde de belangrijkste punten hieruit.


In juni 2012 werd de slotvergadering van het EJE-project gehouden te Parijs, alwaar niet enkel alle projectpartners aanwezig waren om hun enthousiasme over dit succesverhaal te uiten, maar tevens enkele prominente afgevaardigden van de relevante Europese instellingen.

Aangezien er consensus heerste over de behoefte aan continuïteit van het EJE-project, werd unaniem besloten het beheer van de annuaire en de website verder te zetten onder de vleugels van de Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders.

Europees