ejn-nl

Op 28 mei 2001 richtte de Europese Raad het Europees Justitieel Netwerk in, teneinde een betere samenwerking te bekomen tussen de verschillende Europese lidstaten op burgerlijk- en handelsrechtelijk vlak. In december 2002 nam het Netwerk voor het eerst concreet vorm aan.

Het Netwerk verenigt vertegenwoordigers van verschillende juridisch gerelateerde beroepen en de rechterlijke macht en overheidsinstellingen, experten inzake het communautair recht en tracht een non-bureaucratisch kader te bieden voor allen die kunnen bijdragen tot een betere uitwisseling van informatie en gerechtelijke samenwerking in burgerlijke zaken. Er zijn 22 Lidstaten in vertegenwoordigd.

De ‘kern’ van het EJN wordt gevormd door de zogenaamde nationale ‘contactpunten’ die niet enkel onderling informatie uitwisselen, maar sinds 2009 ook het aanspreekpunt vormen voor allerhande vragen van lokale autoriteiten. Op heden zijn er 83 contactpunten actief.

De ratio legis van het Netwerk bestaat in het vergemakkelijken van procesvoering met een grensoverschrijdend karakter, voornamelijk wanneer er geen Europeesrechtelijk instrument kan worden toegepast.

Het EJN heeft hiertoe een website ingericht waarop het burgerlijk recht van een bepaalde Lidstaat themagewijs staat beschreven, evenals een Europese Justitiële Atlas die een schat aan informatie bevat over het nationaal handhavingsrecht.

Europees