ejs-nl

In juni 2011 werd het project-EJS opgestart voor een duurtijd van 24 maanden. De deelnemende landen zijn België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en projectleider Frankrijk. Ook dit project wordt voor het grootste deel door de Europese Commissie gesubsidieerd.

EJS stelt zich ten doel een elektronisch platform in te richten waarlangs de noodzakelijke documenten voor een betekening overeenkomstig de Betekeningsverordening 1393/2007 tussen Lidstaten kunnen overgemaakt worden.

Het is dan ook imperatief met dergelijke projecten snel en adequaat te kunnen inpikken op de informatiseringsgolf die zich de laatste jaren via o.m. de elektronische betekening, de elektronische neerlegging ter griffie en de elektronische handtekening aftekent.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere landen zullen aansluiten bij het project – rekening houdende met de stand van de nationale wetgeving en de technische haalbaarheid- , teneinde het platform zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen.

Thans wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om het project-EJS te integreren in het veel grotere project – e-codex, waarbij reeds 14 landen partner zijn.

Europees