solvabiliteitsbarometer

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders (SAM-TES) presenteren periodiek de solvabiliteitsbarometer van de gerechtsdeurwaarder. Deze cijfers komen uit het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). Deze data geven beleidsmakers, pers en publiek een beeld over de omvang en de evolutie van de schuldenlast in België, en vormen zo een extra hulpmiddel in de bestrijding van de schuldproblematiek.

Wat is het CBB?

In 2011 werd het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB) opgericht door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) met het oog op de elektronische centralisering van alle beslagberichten en procedures van collectieve schuldenregeling.

Het CBB is een unieke databank van gegevens die toelaat een beeld te vormen van de solvabiliteit van een schuldenaar. Hierdoor kan een gerechtsdeurwaarder snel en accuraat oordelen of een uitvoeringsmaatregel al dan niet opportuun is. Met om en bij de elf miljoen opzoekingen per jaar is het CBB een geslaagd voorbeeld van digitale justitie. Bovendien verbindt deze databank diverse instellingen en beroepsgroepen. Zo zijn onder meer het notariaat, de OVB, de OBFG, FOD Justitie, FOD Financiën en de schuldbemiddelaars geconnecteerd met het CBB en maken ervan gebruik bij de uitvoering van hun taken.

“Omdat gerechtsdeurwaarders dagelijks in contact komen met gezinnen en bedrijven, houden zij als geen ander de vinger aan de pols. Het CBB laat hen toe om hun maatschappelijke rol als bemiddelaar voluit te vervullen”, vat voorzitter van SAM-TES Jan De Meuter samen.

Bovendien voorzag de wetgever expliciet een rol als beleidsinstrument voor het CBB: het laat immers toe om statistieken te verzamelen zodat de overheid haar armoedebeleid gerichter kan uitwerken.

26/10/2016 - 16:45 - Berichten van bevel tot betalen

Wanneer een schuldenaar door de rechtbank, of een andere instelling die bevoegd is om een uitvoerbare titel af te leveren, wordt veroordeeld tot de betaling van een geldsom, kan de gerechtsdeurwaarder bij hem/haar langsgaan om een bevel tot betalen te betekenen.

26/10/2016 - 15:30 - Berichten van uitvoerend beslag

Wanneer een schuldenaar niet ingaat op het bevel tot betalen dat hem werd betekend, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot een uitvoerend beslag. Hierbij maakt de gerechtsdeurwaarder een inventaris op van de roerende goederen van de schuldenaar (bv. het meubilair).

26/10/2016 - 15:00 - Berichten van overdracht

Bij een overdracht is er een overeenkomst tussen twee partijen dat de financiële inkomsten van de schuldenaar worden afgestaan om een onbetaalde schuld te vereffenen, de rechtbank komt hier niet aan te pas.

26/10/2016 - 14:30 - Berichten van delegatie

Bij loondelegatie* verleent de vrederechter machtiging aan een persoon, die recht heeft op een onderhoudsuitkering, om zelf rechtstreeks bij de werkgever van zijn/haar (ex-) echtgeno(o)t(e) het loon (of een deel ervan) in ontvangst te nemen.

26/10/2016 - 11:15 - Collectieve schuldenregelingen

Een schuldenaar (niet-handelaar) met structurele schulden kan via de arbeidsrechtbank toegelaten worden tot de procedure van collectieve schuldenregeling. Hierbij zorgt een schuldbemiddelaar tijdens een periode van gemiddeld zeven jaar voor de afbetaling van de schulden.

26/10/2016 - 10:45 - Beslag onder derden

Hierbij wordt rechtstreeks beslag gelegd bij een derde partij die geld is verschuldigd aan de schuldenaar.

21/09/2016 - 14:45 - Aantal schuldenaars

In het CBB wordt iemand beschouwd als een schuldenaar vanaf het moment dat er één of meer actieve berichten op zijn/haar naam staan in het CBB. Dit kunnen berichten van bevel, beslagberichten, berichten van delegatie, overdacht, protest of collectieve schuldenregeling zijn.