13e kamer
vorderingen inzake aansprakelijkheid art. 1382 e.v. BW, met uitzondering van deze met betrekking tot onroerende goederen) (regresvorderingen, met uitzondering van de regresvorderingen inzake verkeer) (vorderingen tot schadevergoeding inzake slagen en verwondingen) (betwistingen inzake schade ingevolge storm, water en brand, met uitzondering van schade aan onroerende goederen) (vorderingen op basis van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de dertiende kamer behoren

Zittingen vrijdag: 9/9/2022, 23/9/2022, 7/10/2022, 21/10/2022, 4/11/20225, 18/11/2022, 2/12/2022, 16/12/2022, 13/1/2023, 27/1/2023, 10/2/2023, 24/2/2023, 10/3/2023, 24/3/2023, 7/4/2023, 21/4/2023, 5/5/2023, 19/5/2023, 2/6/2023, 16/6/2023, 30/6/2023

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERTIENDE BURGERLIJKE KAMER (G13) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.46.00