17e kamer
verklaring van afwezigheid: uitspraak verklaring van afwezigheid, derdenverzet tegen vonnis van verklaring van afwezigheid) (afstamming) (procedures ivm akten van de burgerlijke stand) (vorderingen tot wijzigingen geslacht van een persoon) (erkenning tot staatloze) (gerechtelijke verklaring van overlijden) (derdenverzet tegen vonnis verklaring van overlijden) (afsluiten huwelijk: nietigverklaring huwelijk algemeen en wegens schijnhuwelijk) (beroep tegen weigering ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken) (vordering tot nietigverklaring wettelijke samenwoning en nietigverklaring wegens schijn wettelijke samenwoning) (beroepen tegen weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning) (vorderingen tussen echtgenoten / wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen) (art. 1420BW, art. 1421BW, art. 1422BW, art. 1426BW, art. 1463BW, art. 1469 BW, art. 336BW) (vorderingen inzake curator onbeheerde nalatenschap) (machtigingen openbare verkoop van onroerende goederen op grond van art. 1187, 1189, 1193 bis en ter Ger.W.) (machtiging openbare verkoop roerende goederen inzake onbeheerde nalatenschappen: art. 1195 Ger.W.) (adoptie / herroeping adoptie meerderjarigen) (art. 71 van het Consulair Wetboek van 21 december 2013

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZEVENTIENDE FAMILIEKAMER (G17) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 3.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.49.60