18e kamer
echtscheiding: EOO art. 229§1, §2 en §3BW; EOT) (scheiding van tafel en bed: art. 229§1, §2 en §3BW) (alle voorlopige maatregelen tussen echtgenoten die betrekking hebben op de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen en of hun kinderen al dan niet samenhangend met een echtscheidingsvordering – met inbegrip van de ontvangstmachtiging art. 221, 2e lid BW) (vorderingen art. 1479, 1e en 3e lid BW voor zover niet tevens betrekking hebbend op maatregelen met betrekking tot de gemeenschappelijke kinderen) (de verblijfsregeling in combinatie met onderhoudsregeling van kinderen van ex-echtgenoten) (vorderingen om verbod op te leggen om voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren) (omzetting echtscheiding in scheiding tafel en bed) (omzetting scheiding tafel en bed in echtscheiding) (aanstelling gerechtsdeurwaarder vaststelling overspel) (aanstelling beheerder ad hoc voor verwerende echtgenoot die zich in een toestand als bedoeld in artikel 488/1, eerste lid BW bevindt) (niet naleving verblijfsregeling –art. 387ter§14BW- waarvan de verblijfsregeling werd behandeld door deze kamer) (niet naleving EOT: art. 387ter§2BW) (dwangmaatregelen in verband met verblijfsregeling –art.387ter§3BW- waarvan de verblijfsregeling werd behandeld door deze kamer) (vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk: art. 301§11BW) (vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen tussen wettelijk samenwonenden na beëindiging van de wettelijke samenwoning: art. 1479, 3e lid BW) (de vorderingen tot vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels en van vermogens van wettelijk samenwonenden) (machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen bij verdeling wettelijk stelsels: art. 1442BW

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG/VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de ACHTTIENDE FAMILIEKAMER (G18) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.5, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.49.60