19e kamer
vorderingen inzake de erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten: art. 815BW; art. 858bis BW; betwisting testament; art. 803bis BW) (vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzake landbouwbedrijven; vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers (vordering tot inbezitstelling nalatenschap: art. 1008 en 1014 BW; aanvraag verlenging termijn: art. 798 BW; omzetting vruchtgebruik: art. 745 sexies BW

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de NEGENTIENDE FAMILIEKAMER (G19) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401. 

 

Tel. griffie: 09/234.49.60