1e kamer
art.580 en art. 582, 3° Ger.W. betreffende ondernemingsraden, 4° betreffende de diensten en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, en 7° betreffende de maatschappelijke zekerheid van arbeiders, op de werkgevers en de werknemers) (art. 583 Ger.W. administratieve sancties werkgevers) (de geschillen betreffende het sociaal statuut van kunstenaars, wanneer het de werknemers betreft) (de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie-, en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn – de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende en zijn uitvoeringsbepalingen

Elke 1e, 2e en 3e woensdag van de maand

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.

 

 

 

Tel. griffie: 015/28.83.10