21e kamer
hoger beroep tegen de vonnissen van de vrederechter: art. 594,2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° tot 16°/2 en 19°, en 596 tot 597 Ger.W.) (de hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter verleend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) (vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen: op grond van artikel 203BW (art.203bis BW- voor zover deze vorderingen: niet samenhangend zijn met vorderingen over de verblijfsregeling van minderjarige kinderen en niet gesteld worden in een procedure 223BW of 1479BW) (art. 1477§5 BW; art. 205/206BW; art. 205bis BW; art. 1477§6BW) (betwistingen kinderbijslag – aanwijzing bijslagtrekkende en verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende

Zittingen: 09/09/2021, 23/09/2021, 07/10/2021, 21/10/2021, 04/11/2021, 18/11/2021, 02/12/2021, 16/12/2021, 13/01/2022, 27/01/2022, 10/02/2022, 24/02/2022, 10/03/2022, 24/03/2022, 07/04/2022, 21/04/2022, 05/05/2022, 19/05/2022, 02/06/2022, 16/06/2022, 30/06/2022

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EENENTWINTIGSTE FAMILIEKAMER (G21) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

  

Tel. griffie: 09/234.49.60