2e burgerlijke kamer
de professionele aansprakelijkheid en de betwistingen over de erelonen van vrije beroepen, met uitzondering van architecten en ingenieurs) (contractenrecht) (aansprakelijkheid van banken en financiële instellingen) (geschillen in verband met de koop, de verkoop en de herstelling van voertuigen) (brouwerijovereenkomsten) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de tweede kamer behoren, met uitzondering van geschillen inzake huur van onroerend goed

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE BURGERLIJKE KAMER (G2) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.46.00