4e kamer
art. 579, 1°, 2°, 3° en 6° Ger.W. arbeidsongevallen en beroepsziekten) (art. 45 arbeidsongevallenwet: geschillen die het verlenen van een machtiging voor het uitkeren van een derde van het kapitaal tot voorwerp hebben

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/5.

 

 

 

Tel. griffie: 03/257.82.20