5e kamer
art. 580, 1° Ger.W. betreffende de verplichtingen van de werkgever, 4° betreffende geschillen tussen de instellingen, 7° betreffende het stelsel van de maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960, 12° betreffende de bijzondere bijdrage krachtens de wet van 28 december 1983, 13° betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen, 16° betreffende de verplichtingen van de hoofdaannemers en, 17° betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheid, uitgezonderd de wetgeving betreffende de sluiting van ondernemingen) (art. 580, 14° Ger.W. betreffende de Kruispuntbank) (art. 583, eerste lid Ger.W. betreffende de toepassing van de administratieve sancties op de werkgevers – art. 583, tweede lid, betreffende de sociale identiteitskaarten en derde lid betreffende de compensatoire vergoeding - art. 583, vijfde lid Ger.W. betreffende de administratieve geldboete voorzien door de wet van 6 augustus 1990) (art. 138bis Ger.W. betreffende de burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur – het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn – de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op werknemers

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/5.

 

 

 

Tel. griffie: 03/257.82.20