9e kamer
art. 581 Ger.W. inzake de zelfstandigen) (art. 583, eerste lid Ger.W. betreffende de administratieve sancties op zelfstandigen (art. 578, 8° en 12°, b Ger.W. betreffende de zelfstandigen (de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op zelfstandigen) (art. 578bis Ger.W.

1e maandag van de maand

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de NEGENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/5.

 

 

 

Tel. griffie: 03/257.82.20