9e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in: - geschillen bedoeld in art. 580,1° en 580,2° Ger.W., in zoverre deze betrekking hebben op sluiting van ondernemingen - geschillen bedoeld in art. 580,13°, 14°, 15°, 16°, 17° en 19° Ger.W. - geschillen bedoeld in art. 583 Ger.W. met uitzondering van de geschillen bedoeld in art. 583, vierde lid - geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn in de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op werknemers

Elke eerste maandag van de maand

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de NEGENDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Tel. griffie: 03/247 99 15