9e kamer
hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters met uitzondering van de zaken die uitdrukkelijk aan een andere kamer werden toebedeeld.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de NEGENDE BURGERLIJKE KAMER (G9) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.5, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tel. griffie: 09/234.46.00