AB5 kamer
hoger beroep tegen vonnissen vrederechter, behalve familiezaken

Niet op de 5e maandag van de maand

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9u00 uur in de voormiddag, voor de AB5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal F1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

Tel. griffie: 03/ 257 86 68