ABe1 kamer
alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoerlegging met uitzondering van de verzoekschriften beslag – de pogingen tot minnelijke schikkingen overeenkomstig art. VII.147 Wetboek Economisch Recht en vanaf 01.12.2016 art. VII.1

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de Beslagrechter, Abe1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E2, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.