AF1 kamer
(de staat van personen, waaronder ook de vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk of van de wettelijke samenwoning wegens schijnhuwelijk of schijn-wettelijke samenwoning, de weigering tot huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de weigering tot het opmaken van een verklaring van wettelijke samenwoning en van de beroepen tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om van de verklaring van wettelijke samenwoning melding te maken, met uitzondering van deze vorderingen die uitdrukkelijk aan een andere onderafdeling zijn toebedeeld) (afstamming en adoptie) (akten van burgerlijke stand) (erfopvolgingen, schenking en testamenten) (de vereffening en verdelingen, met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W., met uitzondering van: de vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, na scheiding van tafel en bed en na gerechtelijke scheiding van goederen, de vereffening en verdeling tussen wettelijk samenwonenden of ex-wettelijk samenwonenden, de vereffening en verdeling tussen feitelijk samenwonenden of voorheen feitelijk samenwonenden) (de aanstelling van de voogd ad hoc voor de niet-ontvoogde minderjarige) (de nationaliteitskeuzes en nationaliteitsverklaringen) (de uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen inzake alimentatie

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AF1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E7, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

 

Tel. griffie: 03/ 257 86 68