AF10 kamer
(vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van de rechten of hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben indien partijen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben – ouderlijk gezag, verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en onderhoudsverplichtingen voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen – grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht – zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de spoedeisendheid wordt aangevoerd indien partijen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben – echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, en scheiding van tafel en bed tussen echtgenoten met gemeenschappelijke minderjarige kinderen – aan het Openbaar Ministerie mededeelbare vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen – onderhoudsverplichting tussen echtgenoten of ex-echtgenoten met gemeenschappelijke minderjarige kinderen – betwistingen kinderbijslag krachtens artikel 572bis 8°-14°-15° Ger.W. – tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AF10 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E6, E7, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

 

Tel. griffie: 03/ 257 86 68