AF3 kamer
(vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van de rechten of hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben indien partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben – vorderingen betreffende alle zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank indien partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben en waarvan de spoedeisendheid wordt aangevoerd) (AF 3 neemt bovendien kennis van: 1° in familiedossiers zonder gemeenschappelijke minderjarige kinderen: echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting – scheiding van tafel en bed – alle onderhoudsverplichtingen 2° voor alle familiedossiers zonder onderscheid: echtscheiding bij onderlinge toestemming – vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, na scheiding van tafel en bed en na gerechtelijke scheiding van goederen met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W. – de vereffening en verdeling tussen wettelijk samenwonenden of ex-wettelijk samenwonenden met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W. – de vereffening en verdeling tussen feitelijk samenwonenden of voorheen feitelijk samenwonenden, met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W. – huwelijksvermogensrecht art. 1387 tot 1474 BW – niet aan het Openbaar Ministerie mededeelbare vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AF3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E3, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

 

Tel. griffie: 03/ 257 86 68