B. 25 kamer
algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00