Communicatieplatform

1) Wat is het communicatieplatform?

In een ideale wereld bestaan er geen schulden. In de realiteit is dat helaas anders. Meer zelfs, sommige mensen dreigen het overzicht op hun financiële situatie volledig te verliezen. Als er dan een brief van een gerechtsdeurwaarder in de postbus valt, is het hek van de dam.

We kunnen deze onzekere situatie een halt toeroepen. Hoe? Door de krachten te bundelen van twee beroepsgroepen die het meest in contact komen met deze mensen, namelijk de maatschappelijke werkers en de gerechtsdeurwaarders. Vanuit deze gedachte is het online communicatieplatform (CPC) ontstaan.

Via dit platform kunnen maatschappelijke werkers en gerechtsdeurwaarders namelijk gegevens uitwisselen over de schuldensituatie van burgers die aankloppen bij het OCMW (of een CAW in Vlaanderen en Brussel). Door op een proactieve en digitale wijze informatie uit te wisselen, krijgt het OCMW automatisch een overzicht van de door gerechtsdeurwaarders gekende schuldvorderingen. Het biedt aldus een betrouwbare basis om een schuldsaneringstraject voor te stellen. In de praktijk gaat het dan meestal over een realistisch afbetalingsplan voor het geheel van de openstaande betalingen.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders beheert het platform en stelt het gratis ter beschikking van de gerechtsdeurwaarders en de OCMW’s van België, die een toetredingsovereenkomst/protocol hebben ondertekend.

2) Hoe werkt het?

Het CPC bundelt alle vorderingen vanuit het standpunt van de schuldenaar in een uniek dossier, ongeacht de schuldeiser. Zo komt de totale schuld in beeld en kan één globaal en individueel traject worden uitgewerkt, aangepast aan de situatie van de burger. Voor de ene persoon volstaat een afbetalingsplan, een andere heeft nood aan een andere hulpverlening.

3) Heeft u schulden en bent u op zoek naar hulp?

3.1 Via het communicatieplatform

Om aan te melden op dit platform, moet u zich richten tot uw OCMW (of het CAW). Enkel zij kunnen u registreren op het CPC. U zal voorafgaandelijk en uitdrukkelijk toestemming moeten geven.

Indien u niet werd of kan worden geholpen door andere bestaande initiatieven, biedt het CPC mogelijks een uitweg:

 • Het platform informeert de gerechtsdeurwaarders snel en tijdig dat u zich in een moeilijke financiële situatie bevindt en op zoek bent naar een oplossing voor de verschuldigde betalingen.  
 • De gerechtsdeurwaarders zullen de vorderingen, die hen bekend zijn, opladen op het platform.
 • Het OCMW kan op basis hiervan een globaal afbetalingsplan voorstellen. Dit gebeurt binnen een termijn van drie maanden. In deze periode worden de invorderingen en uitvoeringen geschorst, tenzij het gaat over een geplande openbare verkoop waarvan de datum reeds werd bekendgemaakt of een reeds gelegd derdenbeslag.
 • Bijkomend voordeel is dat zinloze procedures en bijhorende kosten worden vermeden. Dat is trouwens ook in het voordeel van de schuldeisers.
 • Het is gratis.
 • U krijgt één financieel en duidelijk overzicht van de maandelijkse afbetalingsopdrachten.
 • Nadat uw dossier wordt afgesloten door het OCMW, worden uw gegevens gewist.

3.2) Andere oplossingen

We raden u aan om contact op te nemen met het OCMW van uw woonplaats.

Zij zullen bekijken hoe ze u het best kunnen helpen om uw schulden af te bouwen. Enkele mogelijkheden zijn:

 • Schuldbemiddeling: u kan eenmalig bij een maatschappelijk werker om advies vragen en een budgetplan laten opmaken voor één bepaalde factuur of te bemiddelen met één bepaalde schuldeiser (bv. gas, elektriciteit, water, belastingen, …).
 • Budgetbegeleiding: wanneer u weinig schulden heeft en u uw inkomsten zelf kan beheren, maar de maatschappelijk werker uw dossier behandelt om mee toezicht te houden op uw uitgaven.
 • Budgetbeheer: uw volledige inkomen wordt beheerd door de maatschappelijk werker, die uw dossier behandelt maar ook instaat voor alle afgesproken betalingen vanaf een afzonderlijke budgetrekening. Uw leefgeld wordt op een aparte afnamerekening gestort en hiermee kan u zelf voorzien in uw levensonderhoud. In sommige gevallen is budgetbeheer samen met een collectieve schuldenregeling mogelijk of is budgetbeheer verplicht (bv. na vonnis van een rechter).
 • Collectieve schuldenregeling: als u niet in staat bent uw schulden binnen een redelijke termijn af te betalen, kan een schuldbemiddelaar-advocaat uw inkomen beheren en u helpen om uw schulden af te betalen. De aanvraag gebeurt via neerlegging van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont, die de schuldbemiddelaar-advocaat aanstelt. U kan dit zelf doen of hiervoor hulp vragen aan het OCMW.
 • Onder voorlopige bewindvoering: indien u meerderjarig bent maar uw goederen niet zelf kan beheren (onbekwaam wegens gezondheidsredenen – bevestigd door een medisch attest) wordt u een voorlopige bewindvoerder, een wettelijke vertegenwoordiger, toegewezen om de bescherming van uw vermogen te verzekeren. Deze persoon zal in uw naam maatregelen en beslissingen over uw vermogen nemen. De aanvraag gebeurt via neerlegging van een verzoekschrift bij het vredegerecht waar u woont. U kan dit zelf doen (met hulp van familie, kennissen of een medewerker van het OCMW) of het verzoekschrift laten ondertekenen door uw advocaat. De vrederechter zal de voorlopige bewindvoerder aanstellen.

4) Wenst u als OCMW of gerechtsdeurwaarder deel te nemen?

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wil intensief samenwerken met de dienst schuldbemiddeling van OCMW’s om expertise te bundelen en informatie tijdig en proactief te delen. Het CPC faciliteert en digitaliseert deze verbeterde vorm van samenwerking. Het OCMW kan de burger registreren en via het CPC nagaan welke schulden er openstaan bij een gerechtsdeurwaarder, om zo samen de juiste begeleiding te voorzien.

Bent u als OCMW of gerechtsdeurwaarder geïnteresseerd of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op via cpc@nkgb-cnhb.be en ons team helpt u graag verder.

Het OCMW kan het toetredingsprotocol opvragen via mail. Een gerechtsdeurwaarder kan de toetredingsovereenkomst digitaal ondertekenen via de CIA-toegang. Beide partners hebben een beveiligde elektronische toegang tot het platform.

Heeft u een technische vraag? Meld uw probleem via helpdesk@nkgb-cnhb.be.

Als we de schuldenspiraal van financieel zwakkere mensen écht willen doorbreken, is een meer gestructureerde aanpak nodig. Omdat ze het overzicht over hun schulden verliezen, dreigen net de minst solvabele mensen in de problemen te geraken. Via het CPC willen we deze problematiek aanpakken en deze groep die nog niet geholpen wordt, opvangen.

6) Wat biedt het CPC dat andere schuldhulp niet biedt?

In sommige gevallen van structurele financiële problemen is het noodzakelijk om een andere aanpak te hanteren dan de traditionele manier van invorderen.

Door tijdig op de hoogte te zijn van betalingsproblemen, vermijden we nutteloze invorderings-/uitvoeringsprocedures en bijhorende kosten voor burgers en opdrachtgevers. Via het communicatieplatform bundelen we deze schijnbaar onoplosbare dossiers en zorgen we voor een globale en overeengekomen schuldenafbouw.

7) Hoe verloopt de samenwerking?

Als de burger hiermee instemt, laat het OCMW via het platform aan de gekende gerechtsdeurwaarders, die een of meerdere schuldvorderingen hebben lopen tegen de betrokkene, weten dat die persoon in schuldbemiddeling is. Vervolgens communiceren de aangesproken gerechtsdeurwaarders de bij hen gekende schuldvorderingen via het communicatieplatform.

Zo kan het OCMW zich een beeld vormen van de globale schuldensituatie van de persoon in kwestie en een haalbaar afbetalingsplan voorstellen. Hiervoor krijgt het OCMW een termijn van maximaal drie maanden. Lopende dossiers bij de toegetreden gerechtsdeurwaarders worden geblokkeerd (behalve een geplande verkoop of een gelegd derdenbeslag), voor zover de opdrachtgever zich daar niet tegen verzet. Het OCMW ontvangt regelmatig een overzicht van de stand van zaken van alle ontvangen of nieuwe dossiers. Zolang de afbetaling loopt en de afspraken met de dienst schuldbemiddeling worden nageleefd, worden er geen nieuwe gerechtelijke procedures gelanceerd, noch stappen tot uitvoering genomen. Dat geeft de betrokken burger ook een adempauze.

Hoe vollediger de informatie, hoe adequater deze mensen kunnen worden geïnformeerd en begeleid. Dat geldt ook voor de schuldeiser, het CPC biedt een reëel perspectief op het betalen van schulden.

8) Privacy

Gerechtsdeurwaarders en OCMW’s werken met vertrouwelijke informatie, dat is een essentieel onderdeel van hun job. Het spreekt dus voor zich dat zij hierbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Toch willen wij benadrukken dat de bescherming van persoonsgegevens centraal staat en dat de NKGB, als beheerder van het CPC en als verwerkingsverantwoordelijke, daarbij alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en toepasselijke wetgeving naleeft.

Om u zo volledig mogelijk te informeren vindt u hier het privacy beleid, specifiek in het kader van het communicatieplatform de nodige informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom, hoe en hoe lang.

Voldoet het CPC-platform aan de GDPR?

Vandaag kan het OCMW op verzoek van de schuldenaar in financiële moeilijkheden informatie inwinnen (per telefoon, fax of e-mail) bij de gerechtsdeurwaarders en vice versa. Het CPC-platform zal deze communicatie vereenvoudigen door ze te digitaliseren. De schuldenaar zal steeds zijn voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming moeten geven (via het OCMW) en kan deze op elk ogenblik intrekken. U kan meer lezen in het privacybeleid van de DPO van de NKGB.

Is er een wettelijke basis?

Nee, tot nu toe niet. Niets belet gerechtsdeurwaarders en OCMW's echter om een protocol te ondertekenen. Deze betrokkenheid is individueel en bindend.

Kan de debiteur/klant op elk moment vragen om het dossier op diens naam stop te zetten en ‘vergeten’ te worden’?

De debiteur kan op elk moment zijn toestemming intrekken en vragen aan het OCMW om de informatie die hem/haar aangaat te wissen. Beide partners, OCMW’s en gerechtsdeurwaarders, zijn professionals in de schuldhulpverlening, die het gewoon zijn om met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Daarnaast zijn ze ook aan het beroepsgeheim/een deontologie gebonden.

Wat met personen die een dossier hebben bij het OCMW terwijl de gerechtsdeurwaarder vaststelt dat de persoon eigenlijk geen schuldhulp nodig heeft?

Dit betreft de communicatie vanuit het standpunt van de gerechtsdeurwaarders. Het OCMW zal dit evalueren en een beslissing nemen.

Kan de gerechtsdeurwaarder reageren op een mail, ontvangen via het platform en komt deze automatisch in het dossier terecht?

De gerechtsdeurwaarders worden altijd doorverwezen naar de applicatie zelf. In de mail (met link) is een referentie voorzien, waardoor het antwoord automatisch gelinkt en naar het OCMW doorgestuurd wordt. Het OCMW krijgt dan geen mail maar wel een melding van een nieuw bericht.

Wanneer moet de NKGB optreden in een dossier?

Normaal gezien is er buiten het verhuizen van een dossier naar een ander OCMW geen of weinig interactie die binnen deze applicatie moet gebeuren door de beheerder van het platform.