D 11e kamer
hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter, die niet onder de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank vallen) (inleidingskamer voor hogere beroepen inzake burgerlijke vonnissen van de politierechtbank

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de D ELFDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tel. griffie: 052/26.08.06