Europees

Al heel wat jaren is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders actief op het Europese vlak, enerzijds door deel te nemen aan verschillende projecten in samenwerking met andere Europese staten met de financiële steun van de Europese Commissie en anderzijds via de deelname aan projecten van de Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders waarvan België één van de stichtende landen was.

Europese projecten

EJE Project (European Judicial Enforcement / Exécution Judiciaire européen’)

De uitvoering van gerechtelijke beslissingen in het buitenland is praktisch gezien niet steeds mogelijk. Dat is vooral te wijten aan de vele onduidelijkheden over de verschillende uitvoeringsmogelijkheden in welbepaalde lidstaten. Daarnaast is er een gebrek aan actuele gegevens van de uitvoeringsagenten die rechtzoekenden kunnen bijstaan.

Om dit op te lossen, werd in juni 2010 het ‘European Judicial Enforcement / Exécution Judiciaire européen’ project opgestart dat mede werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Er namen zeven landen deel aan het project: Frankrijk, Polen, Schotland, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Italië en België.

Het doel van het EJE project was om meer transparantie te scheppen in de verschillende nationale regelingen, en dit op diverse wijze:

 • De e-sheets

Elke partner van het project heeft e-notes opgesteld over een bepaald aspect van de gedwongen tenuitvoerlegging. Zo werd informatie vergaard over het statuut en de opdrachten van de uitvoeringsagenten en over verschillende uitvoeringsmaatregelen die van kracht zijn binnen het desbetreffende nationaal recht.

De e-sheets zijn te raadplegen in het Pools, Nederlands, Italiaans, Frans, Engels, Duits en Hongaars. U kan ze terugvinden op de website (zie hieronder).

 • De gids

Tweede belangrijke doelstelling van dit project bestond erin om een volledige elektronische lijst van alle gerechtsdeurwaarders van een welbepaalde lidstaat op te stellen.

Dit is een onontbeerlijk instrument voor alle rechtzoekenden die de hulp willen inroepen van een gerechtsdeurwaarder in een andere lidstaat dan het land waarin hij verblijft. Daarnaast is het ook een essentieel intern communicatiemiddel voor uitvoeringsagenten van de lidstaten van de Europese Unie en andere rechtsprofessionelen.

Deze gids kan worden ingekeken op http://www.europe-eje.eu.       

 • De EJE website

De website van het project kan worden geraadpleegd via de volgende link : http://www.europe-eje.eu . Deze site bevat op dit ogenblik enkel de informatie betreffende de 7 Europese partnerlanden van het project.

In het actieplan 2015 van de Europese Commissie, dat werd aangenomen door de e-Justice groep van de Raad van de Europese Gemeenschap op 25 september 2014, is voorzien dat de Europese gids van de gerechtsdeurwaarders in het Europese zal opgenomen worden in het e-Justice portaal, op dezelfde plaats waar vandaag al “een advocaat vinden” en “een notaris vinden” beschikbaar is.

De toegang tot dit hulpmiddel via het Europese e-Justice portaal zal de zichtbaarheid van de gids vergroten en de uitbreiding ervan naar alle uitvoeringsagenten in Europa vergemakkelijken.

 

Project EJS (e-Justice Signification – e-justice Betekening)

Het EJS project ‘e-justice betekening’, meegefinancierd door de Europese Unie en opgestart in 2011, is nu beëindigd.

In het kader van dit project hebben de Europese gerechtsdeurwaarders een elektronisch platform ontwikkeld voor de onderlinge grensoverschrijdende ter beschikkingstelling van akten, overeenkomstig de Verordening 1393/2007 betreffende de betekening en de kennisgeving van stukken in Europa. Deze digitalisering verhoogt de doeltreffendheid van de procedure zonder evenwel te raken aan de fundamentele rechten.

Het EJS platform is op dit ogenblik compatibel met de gerealiseerde ontwikkelingen in het kader van het Europese e-CODEX project, zoals overeengekomen in de partnerschapsovereenkomst die werd afgesloten op 22 februari 2013. Hierdoor kunnen burgers en ondernemingen gebruik maken van ‘gedematerialiseerde’ burgerlijke procedures waarin alle uitwisselingen gebeuren via elektronische weg (in het bijzonder voor de procedures van kleine geschillen en Europese betalingsbevelen, piloten van het e-CODEX project).

 

Europees EJL Project (European e-learning)

Dit in januari 2013 gestarte project, dat de opbouw beoogt van interactieve elektronische modules voor opleiding op afstand, toegankelijk voor alle Europese gerechtsdeurwaarders, is ondertussen in een beslissende fase aanbeland.

Na twee jaar voorbereidend werk, in samenwerking met een ICT partner voor de technische aspecten en van een wetenschappelijk comité voor de juridische inhoud, zijn de leden van het EJL consortium (te weten de Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa (vertegenwoordigingsorgaan van de gerechtsdeurwaarders in Italië), de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België (NKGB), de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg, de Krajowa Rada Komornicza (vertegenwoordigingsorgaan van de gerechtsdeurwaarders in Polen) evenals de Ecole Nationale de Procédure (Frankrijk) met de steun van de Ecole de la magistrature (Frankrijk) klaar om dit voor de gerechtsdeurwaarders bestemde e-learning platform te lanceren.

De voorgestelde modules hebben betrekkingen op de Europese reglementen, nuttig voor de dagelijkse praktijk van de gerechtsdeurwaarders:

1. een algemene inleiding tot het Europese gerechtelijk privaatrecht

2. vijf interactieve modules over de volgende thema’s:

 • de betekening van stukken in Europa (Verordening 1393/2007)
  • de procedure van Europese beschikking van bewarend beslag op bankrekeningen
  • de tenuitvoerlegging van beslissingen (Verordening Brussel I/Europese executoriale titel)
  • Europees betalingsbevel / kleine geschillen
  • Brussel II bis / Verordening over de onderhoudsverplichtingen.

Elke module is onderverdeeld in twee luiken:

 • een algemeen luik, vertaald in alle talen van de landen van de Europese Unie, met betrekking tot de hiervoor beoogde instrumenten;
 • een specifiek luik, enkel beschikbaar in de talen van het partenariaat (Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Pools), met toelichting over de praktische toepassing van deze teksten op nationaal vlak in elk van de Lidstaten van het EJL consortium.

Na twee testfases in 2014 is het bedoeling om het in de loop van 2015 online te zetten.

 

De Europese Kamer van de Gerechtsdeurwaarders (EKG)

Samen met Frankrijk, Luxemburg en Italië heeft België de Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders opgericht en wordt daarin vertegenwoordigd door de Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders van België.

De belangrijkste doelstelling van de EKG is de activiteiten van gerechtsdeurwaarders in Europa ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen. Dat kan zowel door gemeenschappelijke standpunten in te nemen ter verdediging van de beroepsbelangen, door wetenschappelijk onderzoek, door de opwaardering van de goede praktijken, door het beschikbaar stellen van opleidingen op maat, door de verspreiding van juridische informatie, door informatiedoorstroom tussen Europese rechtsprofessionelen en de Europese overheden als door acties die de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen.

In de drie jaar dat de EKG bestaat, hebben volgende nieuwe leden zich aangesloten: Schotland (met de Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers – vertegenwoordigingsorgaan van de uitvoeringsagenten in Schotland), Hongarije (met de Hongaarse Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders - Magyar Birosagi Vegrehajtoi Kamara) en Polen (met de Nationale Kamer van de Poolse Gerechtsdeurwaarders - Krajowa Rada Komornicza).

Eind 2014 vervoegde Spanje de ledenlijst met de Consejo Nacional de Procuradores, evenwel als voorlopig lid (met oog op later lidmaatschap).

Voortaan telt de EKG 7 aangesloten leden en één voorlopig lid, vertegenwoordigd door een raad van bestuur samengesteld uit 5 personen : een voorzitter, twee ondervoorzitters, een schatbewaarder en een bestuurder.

Sinds haar oprichting heeft de Europese Kamer heel wat visibiliteit gewonnen bij de Europese instellingen via talrijke bilaterale en multilaterale ontmoetingen, presentaties en ook door Europese parlementariërs en ambtenaren te voorzien van relevante informatie en hen attent te maken op thema’s die het beroep van de gerechtsdeurwaarder aanbelangen.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor het project van Europees bewarend beslag op banktegoeden.

Daarnaast werden ook andere projecten opgezet, bijvoorbeeld rond de hervorming van de EG Verordening nr. 1393/2007 betreffende de betekening en de kennisgeving in de Europese Lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken of handelszaken en de deelname aan het e-SENS project (Electronic Simple European Networked Services) dat technische oplossingen wil verankeren, verbeteren en verruimen om zo te de kwaliteit te verbeteren van de openbare diensten binnen de Europese Unie.

Meer informatie vindt u op de website van de EKG : www.cehj.eu.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten