FAQ

Wat kan u doen als u een vraag hebt over de afrekening van de gerechtsdeurwaarder of het verloop van zijn tussenkomst?

Indien de afrekening van de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk is, indien u over een of meerdere rubrieken van de afrekening vragen heeft, of indien de wettelijke of deontologische regels niet geëerbiedigd lijken, neemt u in eerste instantie best contact op met het kantoor van de betrokken gerechtsdeurwaarder om meer informatie te krijgen.

Indien dit niets heeft opgeleverd, kan u contact opnemen met de juridische dienst van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders (uitsluitend voor algemene informatie en volgens vastgestelde modaliteiten ). Indien ook deze informatie uw situatie niet opheldert, kan u ervoor kiezen een meer bindende weg te bewandelen.

Wat kan u doen als u denkt dat de gerechtsdeurwaarder fouten heeft gemaakt?

Enerzijds kan u een deontologische klacht richten aan het bevoegde orgaan. Let wel, dat belet niet dat de uitvoering verder wordt gezet. Het is bovendien ook niet het doel van een deontologische procedure om eventuele fouten in individuele dossiers recht te zetten – al kan dit in sommige gevallen wel een nuttig neveneffect zijn. Het doel is de correcte toepassing van de regels te verzekeren binnen de beroepsgroep.

Als u genoegdoening wilt of wenst dat de gerechtsdeurwaarder zijn eventuele fouten rechtzet, kan u beroep doen op de beslagrechter. Deze is exclusief bevoegd voor alle aspecten m.b.t. de gedwongen uitvoering: de houding van de gerechtsdeurwaarder, de aanrekening van kosten in toepassing van het wettelijk tarief, … Hierbij is het aangeraden een advocaat onder de arm te nemen die uw belangen behartigt. 

Ik bevond me in een procedure van collectieve schuldenregeling (CSR). Hoewel deze intussen is afgelopen, krijg ik nog steeds geen toegang tot de kansspelinrichtingen.

Een persoon die zich in een procedure van collectieve schuldenregeling bevindt, moet wettelijk de toegang ontzegd worden tot de kansspelinrichtingen. Hiervoor staat de Kansspelcommissie in die moet zorgen dat deze personen geweigerd worden. Een bericht van CSR wordt neergelegd in het Centraal Bestand van Berichten van beslag e.a. wanneer de arbeidsrechtbank de CSR toekent. Deze informatie wordt dagelijks automatisch overgemaakt aan de Kansspelcommissie die op basis hiervan personen de toegang zal weigeren tot de kansspelinrichtingen.

Het bericht wordt geschrapt wanneer deze procedure is afgelopen. Deze schrapping werd voorheen uitgevoerd door de griffie van de arbeidsrechtbank. Sinds 1 september 2013 is deze bevoegdheid echter exclusief toegekend aan de schuldbemiddelaar. Deze kan de berichten van de personen waarvoor hij schuldbemiddelaar is, schrappen. Hij is ook de enige persoon die dit kan doen. U dient dus met hem contact op te nemen en hem vragen het bericht te schrappen. Hiertoe dient zowel de datum als de reden van schrapping op het bericht te zijn ingevuld.

Maximaal 24 uur na de schrapping van het betreffende bericht in het Centraal Bestand zal u niet langer beschouwd worden als een persoon in collectieve schuldenregelingen en zou u opnieuw toegang moeten hebben tot de kansspelinrichtingen.

Wat is een ‘uitvoerbare titel’?

Een uitvoerbare titel is de benaming voor een akte opgesteld door een openbaar ambtenaar en die toelaat om een andere partij te dwingen iets te doen of te laten, goedschiks of kwaadschiks. Concreet kan het gaan om één van de volgende stukken:

 • een vonnis;
 • een dwangbevel / dwangschrift;
 • een authentieke akte;

Deze geven uiting aan een vorderingsrecht van de schuldeiser. Mits zij voorzien zijn van het formulier van tenuitvoerlegging, bieden zij de mogelijkheid tot gedwongen uitvoering.

Deze titel dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om uitvoerbaar te zijn. Er wordt vereist dat ze vaststaand, zeker, voldoende bepaalbaar en actueel is. Concreet houdt dit onder meer in dat de rechten en verplichtingen van de partijen voldoende precies omschreven moeten zijn.

Dergelijke titel is een noodzakelijke voorwaarde om de gerechtelijke invordering tegen een persoon op te starten. De tenuitvoerlegging kan bovendien slechts plaatsvinden na betekening van de betreffende titel aan de betrokken schuldenaar.

Wat is het CBB of het Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest? Kan ik de gegevens in het CBB raadplegen?

Het CBB is een elektronische database, die in werking is sinds 29 januari 2011. De Nationale Kamer werd bij wet aangeduid als de verantwoordelijke instelling, gecontroleerd door een Beheers- en Toezichtscomité en waarin verschillende gebruikers- en belangengroepen zijn vertegenwoordigd.

De toegang tot het CBB is wettelijk geregeld.

De inhoud van deze database bestaat - zoals de titel aangeeft - uit de berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Concreet houdt dit in dat elk bevel tot betalen, beslag, delegatie, etcetera in het CBB wordt geregistreerd (voor zover het dateert van na de inwerkingtreding van het CBB). Deze gecentraliseerde verzameling van gegevens is een dankbaar instrument voor de gebruikers om zich een beeld te kunnen vormen van de solvabiliteit van een bepaalde schuldenaar. Het spreekt voor zich dat wanneer een beslag wordt gelicht of een collectieve schuldenregeling wordt afgesloten, de betreffende berichten in het CBB opnieuw worden verwijderd.

De voordelen van het CBB zijn meervoudig. In de eerste plaats geeft het schuldeisers (in de praktijk hun gerechtsdeurwaarders) de mogelijkheid om na te gaan of het wel nuttig is om een beslag of andere uitvoeringsmaatregel te nemen – bijvoorbeeld in het geval dat er al een beslag werd gelegd of als de schuldenaar zich in een procedure van collectieve schuldenregeling bevindt. Dit vergroot de efficiëntie van de taak van de gerechtsdeurwaarder en drukt de kosten van de uitvoering (die ten laste van de schuldenaar vallen). Vandaar dat de gerechtsdeurwaarder dan ook verplicht is om het CBB te raadplegen vooraleer hij tot beslag of evenredige verdeling overgaat.

Daarnaast is het CBB ook een belangrijk beleidsinstrument: het laat immers toe betere statistieken te verzamelen over de betaalachterstanden, zodat de overheid haar armoedebeleid gerichter kan uitwerken.

Het is als privépersoon of bedrijf in principe niet mogelijk het CBB te consulteren, behoudens wat betreft uw eigen gegevens, dit ingevolge het recht op toegang en verbetering van uw persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving.

Wanneer een persoon zijn gegevens in het Centraal Bestand van berichten (CBB) wil controleren, dient hij/zij hiertoe een officiële aanvraag bij de NKGB in te dienen, die vervolgens aan de Veiligheidsconsulent wordt overgemaakt.

Dit verzoek kan aan de NKGB bezorgd worden per brief/fax/e-mail (zie onderaan deze pagina).

Dit document moet gedateerd zijn en ondertekend zijn door de persoon in kwestie. Daarnaast moet uit de aanvraag duidelijk blijken dat hij het recht wil uitoefenen om toegang te hebben tot het register m.b.t. de gegevens die hem betreffen. Bij de aanvraag dient ook een recto/verso-kopie van de identiteitskaart te worden toegevoegd. Tenslotte heeft de NKGB natuurlijk de volledige contactgegevens nodig om u het resultaat toe te sturen.

Wanneer de NKGB dergelijke aanvraag ontvangt, beschikt ze wettelijk over een termijn van 45 dagen om te antwoorden.

Wat is een protestbericht? Hoe kan ik de protestberichten raadplegen? Hoe kan ik een protestbericht laten schrappen?

Een protestakte is een door de gerechtsdeurwaarder opgestelde akte waarin wordt vastgesteld dat een betalingspapier (wisselbrief) niet werd betaald. De publiciteit van deze protestakte wordt verzekerd via een bericht van protest. Aangezien de wanbetaling van een wisselbrief kan aantonen dat een bedrijf het financieel moeilijk heeft, zijn de protestberichten vrij consulteerbaar.

Deze berichten van protest werden tot 30 augustus 2013 overgemaakt aan de Nationale Bank van België. In het kader van het CBB besloot de wetgever de protesten ook in die database op te nemen. Het CBB is immers bij uitstek dé databank voor informatie inzake de mogelijke solvabiliteit van een persoon. Een bericht van protest dient binnen de 3 dagen ingediend te worden in het CBB, en zal de dag nadien terug te vinden zijn in het overzicht van protesten op naam van een bepaalde onderneming.

Om een bericht van protest te laten schrappen, is in eerste instantie natuurlijk de betaling vereist. Vervolgens moet de schuldenaar zélf de gerechtsdeurwaarder contacteren die de protestakte heeft opgemaakt. Mits het bewijs dat de schuld betaald werd en mits betaling van de kosten verbonden aan de schrapping van het bericht (10,50€ + 21% BTW), is de gerechtsdeurwaarder gehouden over te gaan tot de schrapping van het bericht. De betrokkene kan hiervan een factuur vragen aan de gerechtsdeurwaarder, waarop hij in voorkomend geval de BTW kan recupereren.

De wet voorziet dat ondernemingen de gegevens inzake de protesten op handelspapier “in bulk” ontvangen om deze commercieel aan te bieden. Tot nu toe zijn de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten echter niet gepubliceerd waardoor deze gegevensafname nog niet mogelijk is.

Wat is een wisselbrief?

Een wisselbrief of kortweg ‘wissel’ is een onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht. De schuldeiser (trekker) geeft zijn schuldenaar (betrokkene) de opdracht om op een bepaalde datum het afgesproken bedrag te betalen aan de begunstigde van de wisselbrief (de houder). Dat kan de schuldeiser zelf zijn of een derde. In de praktijk zijn verschillende systemen uitgewerkt.

De niet-betaling van een wisselbrief wordt vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder. De wisselbrief is dan geprotesteerd.

Kan ik een gerechtsdeurwaarder vragen een proces-verbaal van vaststelling op te maken?

Het artikel 519, §1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de gerechtsdeurwaarders tot vaststellingen van zuiver materiële feiten op verzoek van particulieren kunnen overgaan. Er zijn talrijke voorbeelden.

Een gerechtsdeurwaarder kan een plaatsbeschrijving van een appartement opmaken. Hij kan ook de vordering van bouwwerken of de schade als gevolg van weersomstandigheden vaststellen. Verder kan hij bijvoorbeeld ook vaststellingen maken met betrekking tot een website, een sms en zelfs – onder bepaalde omstandigheden – een telefoongesprek.

Er wordt een bijzondere bewijskracht (de zogeheten authentieke kracht) toegekend aan de beschrijving van alles wat de gerechtsdeurwaarder “zintuiglijk kan waarnemen”. Hij moet streven naar complete objectiviteit in wat hij vaststelt. Hij dient zich te onthouden van elke juridische kwalificatie van het vastgestelde, evenals van de mogelijke juridische consequenties.

Hoe gaat de gerechtsdeurwaarder te werk om een schuld te innen? Welke zijn de verschillende stappen?

Voor elke onbetaalde schuld (achterstallige huurgelden, facturen,...), kan u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te beperken, zal de gerechtsdeurwaarder proberen om in eerste instantie de geldsom via minnelijke weg te innen. Hiervoor stuurt hij minstens één aanmaning naar de schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. De hieraan verbonden kosten zullen afhankelijk van de situatie betaald moeten worden door de schuldeiser dan wel de schuldenaar, overeenkomstig de wet van 20 december 2002.

Als de schuldenaar betaalt, is de zaak voor alle partijen op de meest goedkope wijze afgehandeld. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser de zaak voor de rechter brengen. Meestal gebeurt dit met een dagvaarding waarvoor men beroep moet doen op een gerechtsdeurwaarder die deze zal betekenen. De kosten hieraan verbonden zijn wettelijk ten laste van de partij die wordt veroordeeld.

Indien de schuldenaar door de rechter tot de betaling van de schuld wordt veroordeeld, moet hij zich vrijwillig naar die uitspraak schikken. In het andere geval kan de schuldeiser via de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde verplichten om de uitspraak van de rechter te eerbiedigen via bepaalde maatregelen van tenuitvoerlegging (onder andere roerend beslag, loonbeslag, beslag op een zichtrekening, onroerend beslag). De veroordeelde partij betaalt de kosten van die gedwongen uitvoering.

Wat moet ik doen wanneer ik een aanmaningsbrief van een gerechtsdeurwaarder ontvang?

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

 • U moet inderdaad nog een rekening betalen en u kan die betalen. In dit geval betaalt u de verschuldigde som zo vlug als mogelijk op de rekening van de gerechtsdeurwaarder om verdere stappen te vermijden en de kosten voor u zoveel mogelijk te beperken.
 • U moet inderdaad nog een rekening betalen, maar u kan de volledige som niet in één keer betalen. In dat geval neemt u het best zo vlug mogelijk contact op met het kantoor van de betrokken gerechtsdeurwaarder om een eventueel afbetalingsplan af te spreken en aldus verdere stappen te vermijden.
 • U meent dat u de som niet hoeft te betalen. In dat geval zijn er twee situaties mogelijk.
  1. Er is nog geen uitvoerbare titel. Indien u denkt dat uw zaak sterk genoeg is om in voorkomend geval door de rechter in uw voordeel beslecht te worden, kan u best de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeiser onmiddellijk schriftelijk informeren dat u de schuld protesteert. Uw schuldeiser zal vervolgens beslissen of hij de zaak laat voor wat ze is, of ze voor de rechter brengt. De kosten van de procedure zijn voor de verliezende partij.
  2. Er is een uitvoerbare titel (vonnis, dwangbevel, …). Indien u niet vrijwillig betaalt, loopt u een reëel risico dat de schuld gedwongen wordt ingevorderd (beslag, openbare verkoop). De aanzienlijke kosten van elke stap die in het kader van de gedwongen uitvoering wordt gezet, zijn dan voor u. Het is dan ook sterk aangeraden te vermijden dat het zover komt.

Het afbetalingsplan: heb ik als schuldenaar recht op een afbetalingsplan? In welke mate is een afgesproken afbetalingsplan bindend?

Het is moeilijk om de juridische gevolgen van een afbetalingsplan precies te bepalen. De concrete omstandigheden spelen altijd mee. Hieronder volgt dan ook algemene informatie.

Ingeval u zich nog in de buitengerechtelijke fase bevindt, is een afbetalingsplan een overeenkomst (of deel van een overeenkomst) tussen de betrokken partijen. De gevolgen worden geregeld door het contract en het gemene recht. Dergelijke overeenkomst belet de schuldeiser om zich voor die schuld tot de rechter te wenden zolang de schuldenaar het plan naleeft.

Eenmaal u zich in de gerechtelijke fase bevindt, is de situatie minder eenduidig. Een uitvoerbare titel houdt immers in dat de schuldeiser recht heeft op de onmiddellijke en volledige vervulling van zijn recht. Als dusdanig kan hij in principe niet gedwongen worden een gedeeltelijke betaling (of afbetalingsplan) te aanvaarden. Hierop is slechts één uitzondering, met name wanneer de rechter de schuldenaar een afbetalingsplan toekent. De rechter zal dan ook de modaliteiten bepalen. Indien de schuldenaar deze modaliteiten niet strikt respecteert, herneemt de schuldeiser zijn recht op onmiddellijke en integrale uitvoering.

Wanneer de rechter hierover niets heeft bepaald, kan zoals gezegd de schuldeiser niet gedwongen worden om een afbetalingsplan te aanvaarden. Als dusdanig is het een gunst die hij de schuldenaar toekent indien hij het aanvaardt. In dergelijke situatie dient de schuldenaar het plan bijzonder strikt na te leven. Het is daarbij belangrijk te onthouden dat het afgesproken maandelijks bedrag elke maand op de afgesproken dag (bijvoorbeeld: elke 1ste of 15de van de maand) op de rekening van de gerechtsdeurwaarder wordt gestort. Let wel, het volstaat niet dat de betalingsopdracht of de overschrijving op deze afgesproken dag wordt gedaan. Komt u deze afspraak eenmaal niet na, dan kan dit een reden zijn om de tenuitvoerlegging te hervatten.

Kan de gerechtsdeurwaarder kosten voor de debiteur aanrekenen in het kader van de minnelijke invordering?

Eerst en vooral dient hier nagegaan te worden welke hoedanigheid de schuldenaar heeft. Indien deze een economische activiteit uitoefent of een rechtspersoon is, is er niets dat de schuldeiser belet om de kosten van de gerechtsdeurwaarder te verhalen op zijn schuldenaar.

Is de schuldenaar een consument - indien het dus over een privéschuld gaat - wordt de minnelijke invordering geregeld door de wet van 20 december 2002. Deze wet legt een heel aantal regels vast waaraan de minnelijke invorderaar (in casu de gerechtsdeurwaarder) zich moet houden. Eén van de regels is dat hij de kosten niet ten laste van de consument mag leggen, tenzij dit werd voorzien in de onderliggende overeenkomst tussen de schuldeiser en schuldenaar. Indien uw schuldeiser bijvoorbeeld een onderneming is, dient u hiertoe de algemene voorwaarden na te kijken. Is het een overheidsorgaan, kan u de relevante wet/besluit/reglement hierop nakijken.

Ik heb een vriend geld geleend, maar hij weigert me terug te betalen. Kan ik een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

U kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen die vervolgens een brief kan sturen naar uw schuldenaar om hem aan te sporen zijn schuld in te lossen. Dit is een brief in het kader van de minnelijke invordering, waarvoor geen wettelijk tarief bestaat. Als uw schuldenaar geen gevolg geeft aan het verzoek tot betaling en u wil hem daartoe dwingen met alle middelen van recht, dient u eerst via de rechter te passeren om een vonnis te verkrijgen. Pas nadat u een uitvoerbaar vonnis in uw voordeel heeft verkregen, kan de gerechtsdeurwaarder maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging (beslag etc.) treffen.

Wat is de collectieve dimensie van een beslag? Anders gesteld: in het kader van een uitvoeringsprocedure, is de oorspronkelijke schuld volledig betaald. Waarom stopt de gerechtsdeurwaarder zijn tussenkomst niet?

Wanneer een beslagmaatregel wordt uitgevoerd, moet de gerechtsdeurwaarder een ontwerp van verdeling opstellen. De gerechtsdeurwaarder heeft in dit kader de wettelijke plicht om de fiscus, de sociale zekerheid en eventuele andere gekende schuldeisers op te sporen. Dit is het gevolg van de zogenaamde ‘de collectieve dimensie’ van een beslag. Een beslag strekt dus niet enkel tot zekerheid van één schuldeiser, doch wel van alle verzetdoende schuldeisers, en de opbrengst ervan zal moeten verdeeld worden volgens de bestaande voorrechten. Het is dan ook mogelijk dat een loonbeslag blijft doorgaan, ook al werd reeds betaald ter waarde van één bepaalde schuldvordering.

Mag de gerechtsdeurwaarder binnenkomen, ook als ik niet thuis ben of hem de toegang weiger? Is het werkelijk nodig de assistentie van de politie in te roepen?

Op voorwaarde dat de gerechtsdeurwaarder beschikt over een uitvoerbare titel, heeft hij het recht om binnen te komen, desnoods tegen uw wil. Zonder aanwezigheid van een politieagent mag hij de toegang tot uw woning niet forceren (art. 1504 Ger.W.). Om de sloten te openen, zal hij tevens een slotenmaker inschakelen. De kosten hiervan, evenals van de eventuele herstellingen, zijn voor de beslagen persoon.

Hij heeft ook het recht om gesloten meubels open te maken om de inhoud ervan in beslag te kunnen nemen (art. 1505 en 1507 Ger.W.).

De gerechtsdeurwaarder moet er wel voor zorgen dat hij geen onnodige schade aanricht en de woning veilig achterlaat. Hoe dit principe zich in de praktijk vertaalt, hangt af van de specifieke situatie. In geval van betwisting kan de beslagrechter oordelen over de rechtmatigheid van de handelingen van de gerechtsdeurwaarder.

Kan de gerechtsdeurwaarder die bij mij langs komt voor een roerend beslag om het even welke meubelen in beslag nemen? Wat kan ik doen indien hij onbeslagbare goederen opschrijft?

In principe staat een persoon met zijn volledige vermogen in voor de voldoening van zijn schulden, waardoor de gerechtsdeurwaarder vrij kan kiezen welke goederen hij wil in beslag nemen. Evenwel voorziet de wetgever dat bepaalde goederen niet in beslag kunnen worden genomen. Deze ‘onbeslagbaarheid’ kan voortvloeien uit de wet, uit de aard van de goederen of uit het feit dat de goederen strikt verbonden zijn met de persoon van de schuldenaar.

Niet voor beslag vatbare goederen zijn bijvoorbeeld:

 1. De goederen opgesomd in art. 1408 Ger. W. en die de redelijke leefomstandigheden waarborgen;
 • bijv.:het bed (of de bedden), de kleren, een wasmachine en strijkijzer, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een kooktoestel, een koelkast, de voorwerpen die worden gebruikt door de kinderen (hobby's, studies en beroepsopleidingen) ten laste die onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en producten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap voor het onderhoud van de tuin, de voorwerpen voor de uitoefening van de eredienst... 

  In het kader hiervan werd door de wetgever voorzien dat de beslagen persoon zijn opmerkingen kan laten noteren in het proces-verbaal van beslag, en dit uiterlijk binnen de vijf dagen na de beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder dient hier gevolg aan te geven. De beslagrechter dient zich vervolgens uit te spreken over de zaak (art. 1408, §3 Ger.W.).

 • Goederen die geen verkoopswaarde hebben en dus nutteloos zijn voor de schuldeiser;
  • bijv:, foto’s, familieherinneringen, ...
 • Goederen die onvervreemdbaar zijn omdat ze zo nauw vasthangen aan de persoon van de schuldenaar;
  • bijv : tand- of oorprothese
 • Goederen die door bijzondere wetten onbeslagbaar zijn verklaard.
  • bijv. het inkomen en loon van een minderjarige, het inkomen van gedetineerden uit hun gevangenisarbeid...

  Loonbeslag: er is beslag gelegd op mijn loon of vervangingsinkomen. Kan dat zomaar?

  Indien u niet vrijwillig betaalt en de gedwongen uitvoering van een vonnis of dwangbevel wordt verder gezet, kan er loonbeslag worden gelegd. Hiertoe zal u eerst een betalingsbevel ontvangen, doch dit vermeldt niet per se welk soort beslag zal worden gelegd. Indien u dit negeert, zijn geen verdere expliciete verwittigingen noodzakelijk – ook al kan de gerechtsdeurwaarder ervoor kiezen u nog eerst een aanmaning te versturen. U was immers op de hoogte van uw plicht te betalen, doch heeft nagelaten dit tijdig te doen.

  Weliswaar dient rekening te worden gehouden met de onbeslagbare gedeelten van het inkomen. De beschermde bedragen kunnen niet worden ingevorderd, behoudens voor onderhoudsschulden, die er dus voor kunnen zorgen dat het gehele inkomen alsnog in beslag wordt genomen. Een overzicht van deze beschermde bedragen vindt u hier

  Ik heb mijn auto nodig voor mijn werk, maar er is beslag op gelegd. Mag dit? Wat nu?

  Een wagen is op zich geen onbeslagbaar goed. Slechts hoogst uitzonderlijk zal de beslagrechter aanvaarden dat een wagen onbeslagbaar is.

  U kan de auto weliswaar nog gebruiken tussen het ogenblik van beslag (“opschrijven van de goederen”) en het ogenblik van ophaling, maar u moet er zorgvuldig mee omgaan – als een zogenaamd ‘goed huisvader’. Bovendien kan u de auto niet meer veranderen (in waarde verminderen) of bijvoorbeeld verkopen.

  De gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op goederen die niet van mij zijn.

  Dit is mogelijk als u woont of gedomicilieerd bent op andermans adres (ouders, partner, …), of indien iemand anders op uw adres woont - ongeacht of hij er in feite niet (langer meer) woont. De werkelijke eigenaar moet zo snel mogelijk een revindicatieprocedure opstarten bij de beslagrechter, met zijn eigendomsbewijzen (facturen, betaalbewijzen, foto’s, …).

  Er staat een persoon op mijn adres ingeschreven, maar die persoon is daar niet meer aanwezig. Er werd daardoor bij mij beslag gelegd.

  De gerechtsdeurwaarder zal beslag leggen op de goederen aanwezig op de woon- -of verblijfplaats van de schuldenaar. Hij zal zich daartoe baseren op een inlichting uit het Rijksregister. Uw bewering dat die persoon er niet langer woont, kan op dat ogenblik door hem niet objectief geverifieerd worden. Hij kan dus het zekere voor het onzekere nemen om de belangen van de schuldeiser te beschermen, en alsnog beslag leggen.

  U zal een revindicatievordering moeten instellen bij de beslagrechter om uw beslagen goederen te recupereren. Hiervoor is het nodig om de situatie m.b.t. de woon- of verblijfplaats recht te zetten.

  Hiertoe moet een ambtelijke schrappingprocedure opgestart worden. Meer informatie kan u inwinnen bij uw gemeente.

  Er staat een bedrijf op mijn adres ingeschreven, maar dat bedrijf is niet langer actief op dit adres. Er werd daardoor bij mij beslag gelegd.

  De gerechtsdeurwaarder zal zich baseren op de informatie uit de Kruispuntbank der Ondernemingen en beslag leggen op de locatie van de vennootschapszetel. Uw bewering dat die rechtspersoon er niet langer actief is, kan op dat ogenblik door hem niet objectief geverifieerd worden. Hij kan dus het zekere voor het onzekere nemen om de belangen van de schuldeiser te beschermen, en alsnog beslag leggen.

  U zal een revindicatievordering moeten instellen bij de beslagrechter om uw beslagen goederen te recupereren. Hiervoor is het nodig om de situatie m.b.t. de zetel van het bedrijf recht te zetten.

  Voor bedrijven bestaat er een administratieve procedure van doorhaling van het adres van de vennootschapszetel of adres van de vestigingseenheid, bepaald door de artikelen 24 en 25 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

  Vooreerst zal de zaakvoerder of bestuurder aangeschreven worden (wettelijke verplichting) met de vraag om vrijwillig het adres van zijn vennootschapszetel of vestigingseenheid te verwijderen. Indien men na 1 maand geen reactie krijgt, wordt het dossier overgemaakt aan de economische inspectie die de toestand ter plaatse zal komen bekijken. Indien de economische inspectie vaststelt dat er inderdaad geen spoor van de betrokken onderneming is op het betreffend adres, dan zal zij een verslag in deze zin opmaken. Het is op basis van dat verslag dat de Kruispuntbank van Ondernemingen het adres van de vennootschapszetel of vestigingseenheid mag doorhalen.

  U kan volgende instantie contacteren::

  FOD Economie, Helpdesk KBO-BCE
  Northgate II
  Koning Albert ll-laan 16 -1000 Brussel
  helpdesk.kbo@economie.fgov.be
  Tel: 02/277 64 00
  Fax: 02/277 50 82

  Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

  Particulier Professioneel Sluiten