Gent: tweede kanton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van GENT II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zaal 2.3, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tel. griffie: 09/234.55.00