K. 25 kamer
algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

elke eerste en derde vrijdag van de maand

 

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de K.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58