K. 7 kamer
beslagrechter

Om te verschijnen op MAANDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER, K.7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling kortrijk, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58