MB1 kamer
hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank op burgerlijk gebied behoudens deze waarvoor de familierechtbank bevoegd is – drukpersmisdrijven – verzoeking tot herroeping van het gewijsde – tuchtzaken – burgerlijke zaken na toewijzing aan een kamer met drie rechters

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de MB1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 30, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11