MF4 kamer
machtiging tot verkoop: artikel 1193bis of 1195 Ger.W. – huwelijksvermogensrecht op grond van de artikelen 1387 tot 1474 BW – erfopvolging o.a. vordering artikel 745quater BW, schenking en testamenten – alle vereffeningen/verdelingen en vermogensrechtelijke betwistingen met uitzondering van die inzake feitelijke samenwoning die ressorteren onder de burgerlijke sectie

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de MF4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 30, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11