MF8 kamer
staat van personen, waaronder ook de vorderingen tot nietigverklaring huwelijk/wettelijke samenwoning wegens schijnhuwelijk of schijn-wettelijke samenwoning – akten van burgerlijke stand – afstamming en adoptie – weigering tot huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de weigering tot opmaken verklaring wettelijke samenwoning – hoger beroep tegen vonnissen gewezen door vrederechter behorende tot bevoegdheid van de familierechtbank met uitzondering van vonnissen van de vrederechter inzake geesteszieke – vaststelling voortdurende onmogelijkheid om ouderlijk gezag uit te oefenen art. 389 BW – verzet tegen opvragen gelden door minderjarige art. 572bis, 12° Ger.W. – betwistingen kinderbijslag (rt. 572bis, 8°-14°-15° Ger.W. – aanduiding voogd ad hoc bij vorderingen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden – onderhoudsverplichtingen: uitkeringen levensonderhoud tegen de verwekker, onderhoudsverplichting van de nalatenschap van de eerststervende aan de langstlevende, onderhoudsverplichtingen van -schoon-kinderen ten overstaan van -schoon-ouders/bloedverwanten in opgaande lijn, onderhoudsverplichtingen van de nalatenschap van de wettelijke samenwonende zonder nakomelingen aan bloedverwanten in opgaande lijn – alle materies die onder de bevoegdheid van de familierechtbank vallen en niet uitdrukkelijk werden toegewezen aan een andere familiekamer

Elke eerste en derde donderdag van de maand

 Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de MF8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 0.21, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11