O 4de kamer
hoger beroep in familiezaken tegen vonnissen/beschikkingen van vrederechters) (vorderingen tot vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels en uitonverdeeldheidtreding betreffende onverdeeldheden van wettelijk of feitelijk samenwonenden) (vorderingen inzake erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O VIERDE KAMER  van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tel. griffie: 055/33.16.11