0% btw over pro-Deoprestaties

maandag, januari 25, 2016 - 10:45

Beslissing Btw nr. E.T.129.361 d.d. 19.01.2016

Het pro deo systeem biedt de mogelijkheid om, geheel of gedeeltelijk, ontheffing te genieten van enerzijds de kosten voor de diensten van een advocaat in het kader van een rechtsbijstand en anderzijds de procedurekosten, waaronder de deurwaarderskosten, in het kader van een juridische bijstand.

Met het oog op een gelijke behandeling met de advocaten, heeft de Minister besloten om de diensten van gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro deo systeem vanaf 01.01.2016 te onderwerpen aan het bijzonder nultarief in plaats van 21% (Parl. Vr. nr. 7215 M. Gautier Calomne van 25.11.2015). Het beoogde doel is het verzekeren van de toegang tot het gerecht aan personen met een laag inkomen.

Net als bij de advocaten, heeft dit bijzonder tarief geen invloed op het recht op aftrek van de gerechtsdeurwaarders, gewone belastingplichtigen. Het nultarief is van toepassing op de door de Belgische staat betaalde vergoeding evenals, in voorkomend geval, op de beperkte bezoldiging die door de begunstigde van de juridische bijstand wordt voldaan, alsook op het mogelijks door de tegenpartij betaalde bedrag, vermits de klant van de gerechtsdeurwaarder in ieder geval behoeftig blijft. Deze pro deo diensten, onderworpen aan het bijzonder nultarief, dienen te worden opgenomen in het rooster 00 van de periodieke btw-aangifte.

Voor de toepassing van deze beslissing, vormt het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting het referentiepunt om te bepalen of het oude dan wel het nieuwe tarief dient te worden toegepast (Btw-Wetboek, artikelen 22 en 22bis).

In principe verricht de gerechtsdeurwaarder een pro deo dienst voor rekening van de behoeftige, waardoor de ontvangst van de betaling de enige oorzaak van opeisbaarheid van de btw is, overeenkomstig artikel 22bis, § 3, van het Wetboek, en dus ongeacht:

  • het tijdstip van uitreiking van een factuur;
  • het tijdstip waarop het belastbaar feit zich voordoet;
  • de persoon die de betaling verricht.

Bijgevolg zal, wat dit soort diensten betreft, iedere betaling ontvangen in 2015 onderworpen worden aan het tarief van 21% en iedere betaling ontvangen in 2016 onderworpen worden aan het nultarief. 

J. MARCKX
Adviseur-generaal
Dienst BTW, fiscale administratie