16 VACANTE PLAATSEN VOOR TITULARIS GERECHTSDEURWAARDERS GEPUBLICEERD

vrijdag, november 22, 2019 - 13:15

Er werden 16 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 november 2019 (zie bijlage):

Vlaanderen (5):

 • 2 in gerechtelijk arrondissement Antwerpen;
 • 1 in gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen;
 • 1 in gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen;
 • 1 in gerechtelijk arrondissement Limburg.

Brussel (3):

 • 3 in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Wallonië (8):

 • 1 in gerechtelijk arrondissement Namen;
 • 4 in gerechtelijk arrondissement Henegouwen;
 • 3 in gerechtelijk arrondissement Luik.

 

Voor meer informatie omtrent de naam van de gerechtsdeurwaarder waarvan de plaats vacant is verklaard, verwijzen we naar de omzendbrief van de NKGB (CIR040) beschikbaar op intranet.

De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag en zijn volledig dossier bij een ter post aangetekende brief tot :

FOD Justitie, directoraat-generaal
rechterlijke organisatie dienst HR magistratuur notarissen - gerechtsdeurwaarders 
ROJ 011 Waterloolaan 115 
1000 Brussel

Het dossier bevat de documenten die staven dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders:

 • een uittreksel uit het Strafregister uitgereikt na de bekendmaking van de vacante plaats;
 • een verklaring op erewoord van de kandidaat waaruit de periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling als kandidaat-gerechtsdeurwaarder blijken;
 • een gedetailleerd curriculum vitae, conform aan het standaardformulier opgesteld door de Koning: https://justitie.belgium.be/nl/een_job_bij_justitie/vacatures/formulieren;
 • Een afschrift van het getuigschrift van de vereiste taalkennis (in de gevallen bedoeld in artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek).

De verzoekschriften moeten binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad worden toegestuurd (artikel 515 van het Gerechtelijk Wetboek). 

De benoemingsprocedure wordt elektronisch gevoerd. Daartoe dient de kandidaat tegelijkertijd, naast de door de wet voorziene bij een ter post aangetekende zending, zijn aanvraag en zijn volledige dossier elektronische te bezorgen (getekend document in pdf) aan het volgende mailadres van de FOD Justitie: vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be

Meer informatie over de benoemingsprocedure: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/benoemingscommissies/benoeming-gdw/algemeen

De kandidaat wordt uitgenodigd om het formulier te vervolledigen, beschikbaar op het intranet van de Nationale Kamer (onder de rubriek ‘vacante plaatsen’).

Fiche in bijlage: Uittreksel van het B.S.

BijlageGrootte
PDF icon 22_november_2019_publicatie_16_vacante_plaatsen.pdf256.89 KB