Actua

04/01/2021 - 13:45 - Vergelijkend examen stagiairs 2021

Het koninklijk besluit tot bepaling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2021 en de oproep tot het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2021 werden op donderdag 4/01/2021 (zie hieronder) in het Belgisch Staatsblad gepubl

24/11/2020 - 13:30 - Legal & Tech Summit

Gerechtsdeurwaarders in tijden van corona: digitale toepassingen zoals de elektronische betekening faciliteren ons werk, maar ze kunnen nooit het persoonlijk contact met de burger vervangen.  # GEEN dehumanisering van justitie.

13/11/2020 - 11:00 - De IOS-procedure: een evaluatie en analyse van de eerste 100.000 dossiers

De IOS-procedure: een evaluatie en analyse van de eerste 100.000 dossiers

26/10/2020 - 17:30 - Memorandum 2020: aangepast aan de nieuwe realiteit.

Hieronder vindt u de editie 2020 van ons memorandum.

26/10/2020 - 17:15 - Mémorandum 2020 : adapté à la nouvelle réalité.

Vous trouverez ci-dessous l'édition 2020 de notre mémorandum.

24/09/2020 - 11:00 - Frauduleuze e-mails van gerechtsdeurwaarders in omloop!

Er is een mail in omloop, afkomstig van een zogenaamde gerechtsdeurwaarder, waarin wordt gedreigd met beslag te leggen indien een openstaande som niet wordt betaald. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) waarschuwt dat deze mail vals is.

28/08/2020 - 11:45 - Een nieuwe wijze van betekening aan de procureur des Konings vanaf 1 oktober 2020

De wet van 31 juli 2020 houdende diverse  dringende bepalingen inzake justitie (BS 7 augustus 2020) voert een nieuwe wijze van betekening in voor drie specifieke gevallen, met name wanneer het materieel onmogelijk is om te beteken

15/04/2020 - 14:30 - Wetsvoorstel minnelijke invordering

Rekening houdend met het advies van de Raad van State werd het wetsvoorstel nr.

08/04/2020 - 10:30 - Jaarverslag Ombudsman 2018-2019

Hier kan u het jaarverslag van 2018-2019 van de ombusman lezen.

20/06/2019 - 11:45 - Oproep kandidaten Federale bemiddelingscommissie

Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de magistraten en een mandaat als Nederlandstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders bij het bureau van de Federale bemiddelingscommissie

20/06/2019 - 11:30 - Publicatie van de wet “ICT”

De wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 19 juni 2019.

23/05/2019 - 11:00 - Memorandum 2019

Onze bijdrage aan een kwaliteitsvolle justitie op mensenmaat.

 

30/04/2019 - 11:30 - ICT-wetsvoorstel gestemd

Het voorstel, ingediend op 14 februari 2019, werd op donderdag 25 april 2019 met een overgrote meerderheid (130 stemmen) aangenomen in de plenaire vergadering van het Parlement.
We houden u op de hoogte van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

09/04/2019 - 15:45 - Herstel van de absolute nietigheid in geval van schending van de wet op het gebruik van talen in gerechtelijke zaken.

 

15/03/2019 - 16:00 - Wetsvoorstel tot uitbreiding van de toegang van deurwaarders tot de DIV (nr. 3604)

Op 27 februari 2019 hebben de parlementairen van MR, CD&V, Open Vld en N-VA een wetsvoorstel ingediend "tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Kruispuntbank van

24/12/2018 - 11:45 - Hervorming griffierechten

Op 20 december 2018 werd de wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

24/09/2018 - 16:00 - Nieuwe benoemingscommissies gepubliceerd in Belgisch Staatsblad (+ tweede oproep voor kandidaten)

De twee nieuwe benoemingscommissies werden per ministerieel besluit van 7 september 2018, dat in werking trad op 21 september 2018, gepubliceerd in het Staatsblad. Onze felicitaties aan de 22 voor vier jaar benoemde leden (12 Nederlandstalige en 10 Franstalige).

05/09/2018 - 16:15 - OMBUDSMAN VOOR GERECHTSDEURWAARDERS VAN START VANAF 6 SEPTEMBER 2018

Vandaag, 5 september 2018, werd op de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders, ere-beslagrechter en gewezen familierechter Arnout De Vidts, voorgesteld in aanwezigheid van ministers van Justitie Koen Geens en Economische Zaken Kris Peeters.

24/08/2018 - 14:15 - Taalexamen-Nederlands/Frans- Zittijd van november 2018

Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2018

28/08/2018 - 11:15 - Nieuwe gerechtsdeurwaarders en externe leden benoemd in de tuchtcommissies (UPDATE)

In het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2018 werden gepubliceerd :

1-     de lijst van de nieuwe gerechtsdeurwaarders die zijn aangewezen op de Algemene Vergadering van 24 maart 2018; 

03/08/2018 - 10:15 - Plan over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder

Plan over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder

11/07/2018 - 16:45 - Wetsontwerp tot organisatie van het CAP en uitbreiding van de toegang tot het CBB goedgekeurd

11/07/2018 - 11:45 - Nutteloze kosten zijn ten laste van de partij die ze foutief veroorzaakt

05/06/2018 - 17:30 - Europees bewarend bankbeslag (CAP) goedgekeurd

Op 22 mei keurde de commissie Justitie van de Federale Kamer het wetsontwerp goed, dat naast bemiddeling ook een hoofdstuk over het Europees bewarend bankbeslag bevat (zie ook bericht van 09/02/18 : 

05/06/2018 - 17:30 - Wet tot vermindering werklast rechterlijke orde

05/06/2018 - 12:30 - De Inspecteur op Radio 2: betwiste facturen bij minnelijke invordering

Het radio 2-programma “De inspecteur” zet de schijnwerpers op de praktijken van een televerkoopbedrijf, dat op de grijze lijst van de overheid staat omwille van frauduleuze handelspraktijken, en de vraag of een gerechtsdeurwaarder de onbetaalde facturen van een dergelijk omstreden bedrijf moet in

31/05/2018 - 17:15 - Legaliteit IOS-procedure bevestigd door Grondwettelijk Hof

Met het arrest n°62/201, gewezen op 31 mei 2018, verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de artikels 9,14 en 27 (en, voor zover als nodig, de artikelen 22,23,24 en 26), 32 tot 40, 57, 58, 63, 68 en 70 van de wet van 19 oktober houdende wijziging van het burg

29/05/2018 - 11:00 - 14 juni: internationale dag van de gerechtsdeurwaarder

Op 14 juni 2018 wordt de 11de internationale dag van de gerechtsdeurwaarder georganiseerd door de Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders (UIHJ). Dit jaar staat deze dag in het teken van "Good professional Practices".

09/02/2018 - 16:45 - Visienota Koen Geens

In ‘Court of the Future’ presenteert justitieminister Koen Geens zijn toekomstvisie. Justitie moet toegankelijk, nabij en betaalbaar zijn, waarbij zowel de procedures als de informatica geoptimaliseerd worden en het personeel op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt ingezet.

09/02/2018 - 16:45 - Toegang tot persoonsgegevens sociale zekerheid - update

Op 7 november 2017 heeft het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid positief gereageerd op de vraag van SAM-TES en de NKGB om gerechtsdeurwaarders die in het bezit zijn van een uitvoerbare titel digitaal toegang te geven tot de persoonsgegevens van de sociale zekerheid. 

19/01/2018 - 10:00 - De gerechtsdeurwaarder op Radio 2

In het radio 2-programma "De Inspecteur" van donderdag 18 januari 2018 lichtte kandidaat-gerechtsdeurwaarder Caroline De Mey toe dat gerechtsdeurwaarders meer zijn dan de boeman waar ze vaak voor afgeschilderd worden. Herbeluister hier het fragment.

08/01/2018 - 13:15 - Oproep kandidaten tuchtcommissies

Op 24 maart 2018 zal de algemene vergadering van de NKGB nieuwe pools voor de tuchtcommissies samenstellen. De pools hebben hun geldigheidsduur van vier jaar immers bereikt. In elk rechtgebied moeten minimum 10 kandidaat-leden verkozen worden uit de drie verschillende arrondissementen.

06/12/2017 - 16:15 - Nieuw huishoudelijk reglement benoemingscommissies

Op 5 december 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuw huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies zoals goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 23 november 2017.

04/12/2017 - 16:30 - Parlementaire vraag nutteloze kosten IOS-procedure

Als antwoord op de parlementaire vraag van mevrouw Goedele Uyttersprot (N-VA) betreffende een uitspraak van het Hof van Cassatie over de inning van onbewiste geldschulden antwoordde minister Geens dat de IOS-procedure, wat hem betreft, niet aan slagkracht heeft verlore

01/12/2017 - 12:15 - Interview met Patrick Dumortier, voorzitter SAM-TES in de Juristenkrant

In de Juristenkrant van 22 november 2017 verscheen een interview met de nieuwe voorzitter van SAM-TES, Patrick Dumortier. Daarin spreekt hij onder andere over zijn plannen als voorzitter en zijn visie op de toekomst van het beroep. Een fragment:

15/11/2017 - 14:30 - Grondwettelijkheid elektronische betekening bevestigd

Met het arrest nr. 108/2017 van 5 oktober 2017 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 8 tot 17, 123 en 126 van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie («Potpourri III»).

15/11/2017 - 13:30 - Nieuwe wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten of verblijven in andermans goed

De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed werd op 6 november 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

27/10/2017 - 14:30 - Oproep tot kandidaten externe leden voor de benoemingscommissies

Op 27/10/17 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep tot kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden (advocaat, notaris ...) om te zetelen in de volgende benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders.

28/09/2017 - 15:30 - Nieuw bestuur voor SAM-TES

Op 18 juni 2017 liep het mandaat van Jan De Meuter als voorzitter van het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders ten einde.

08/09/2017 - 16:30 - BTW voor pro-diensten blijft tijdelijk onderworpen aan het nultarief

De pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische bijstand en door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand zijn momenteel onderworpen aan het nultarief (punt 28 van circulaire AAFisc nr.

01/08/2017 - 17:00 - Potpourri V

De wet van 6 juli 2017, genaamd ‘Potpourri V’, werd op 24 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Potpourri V brengt twee belangrijke veranderingen mee voor het beroep:

12/09/2017 - 11:00 - Nieuwe wet 'insolventie van ondernemingen' gepubliceerd

Op 11/07/17 werd de nieuwe wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van h

07/07/2017 - 12:00 - Voorzitter SAM-TES geeft fakkel door

Na drie jaren voorzitterschap geeft Jan De Meuter de fakkel door. Midden 2016 liet hij het directiecomité van de NKGB reeds weten dat hij geen tweede mandaat wenste op te nemen als voorzitter van het juridisch maatschappelijk kenniscentrum.

20/07/2017 - 13:30 - Wetsvoorstel: optrekken verjaringstermijn loon voor akten en opdrachten naar 5 jaar

Op 20 juni 2017 besprak de commissie justitie voor de tweede maal een wetsvoorstel dat beoogt om de verjaringstermijn van de rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen en voor de opdrachten die zij uitvoeren, te verlengen tot vijf

05/07/2017 - 13:00 - Potpourri V

In het Potpourri V-wetsontwerp van de minister van justitie werd een aanvulling op artikel 803 van het gerechtelijk wetboek opgenomen. Artikel 803 wordt aangevuld, niet vervangen, met volgende alinea:

03/07/2017 - 15:45 - Hervorming griffierechten

In het federaal parlement werd op 27 juni 2017 het wetsontwerp ingediend met betrekking tot de hervorming van de griffierechten.

26/06/2017 - 12:15 - Just Connect : gerechtsdeurwaarders stemmen voor de toekomst

Zaterdag 24/06/2017 kwamen een 75 gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiair-gerechtsdeurwaarders samen om te brainstormen rond de toekomst van het beroep.

24/05/2017 - 16:15 - Periode puntenkaart loopt binnenkort af

Op 7 juni 2017 loopt de periode af waarbinnen kandidaat-gerechtsdeurwaarders en titularis-gerechtsdeurwaarders 15 punten voor permanente vorming moeten behalen. Van die 15 punten, moeten er minstens 5 juridische punten zijn.

22/05/2017 - 15:45 - Wetsontwerp insolventie van ondernemingen

Op 20 april 2017 werd het wetsontwerp "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht ingediend. Het meest opvallende is dat de wet op de continuïteit van de ondernemingen en de faillissementswet voortaan ook van toepassing zijn op vrije beroepers.

19/05/2017 - 10:45 - Privacycomissie geeft groen licht voor toegang tot kadaster

De privacycomissie gaf op 9 mei 2017 postief advies om gerechtsdeurwaarders online toegang te geven tot de gegevens in het kadaster.

26/04/2017 - 10:45 - Nieuw aangewezen leden tuchtcommissies

Bij Algemene vergadering van 19 maart 2016, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders en worden aldus toegevoegd aan de pools die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2015 na samenstelling bij Algemene vergadering van

03/04/2017 - 12:30 - Wielklem en onmiddellijk takelen van een in beslag genomen voertuig: verre toekomstmuziek of reële kans?

Naar het voorbeeld van de succesvolle soortgelijke Franse procedure werd in het parlement op 16 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend.

30/03/2017 - 15:15 - Dossier informatisering bij justitie door De Juristenkrant

In de juristenkrant van 22 maart 2017 wordt de digitalisering binnen justitie uitgebreid onder de loep genomen. Ook de digitale toepassingen van de gerechtsdeurwaarders, zoals het CROS-platform, komen aan bod. In bijlage kan u het volledige artikel nalezen.

29/03/2017 - 10:15 - 0% btw over pro-Deoprestaties verlengd tot 1 september 2017

De pro deo-diensten die door gerechtsdeurwaarders worden verstrekt in het kader van de rechtsbijstand zijn momenteel onderworpen aan het nultarief.

28/03/2017 - 12:00 - Taalexamen - mei 2017

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

10/03/2017 - 15:30 - Gerechtsdeurwaarder Eric De Belder in ZO magazine

ZO magazine, het Unizo-magazine voor de zelfstandige ondernemer, laat in een uitgebreid interview gerechtsdeurwaarder Eric De Belder aan het woord: 

13/01/2017 - 09:45 - Nultarief btw pro Deo vanaf 01/04/17 opnieuw naar 21%

Met het oog op een gelijke behandeling met de advocaten besliste Minister Van Overtveldt om de diensten van gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem vanaf 1 januari 2016 te onderwerpen aan het bijzonder nultarief in plaats van 21%

12/01/2017 - 14:45 - Invoering Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd in het B.S.

De wet van 1 december 2016 'tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit' werd op 11 januari 2017 gepubliceerd in het B.S.

10/01/2017 - 16:00 - Wijziging regelgeving derdenrekeningen

Er werd een wijziging voor de regelgeving betreffende de derdenrekeningen (art. 70) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In artikel 522/1, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

10/01/2017 - 15:45 - Bepaling ivm nutteloze kosten IOS gepubliceerd in B.S.

In potpourri 4 werd een bepaling ingevoerd betreffende het maken van nutteloze kosten (art. 81) die ook haar weerslag heeft mbt IOS.

10/01/2017 - 15:45 - Oprichting van het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling

De wet tot de oprichting van het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling (opgenomen in Potpourri IV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

10/01/2017 - 15:15 - Nieuw zekerheidsrecht gepubliceerd in B.S.

Reeds lang aangekondigd en op de valreep van het nieuwe jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: de wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen.  

09/01/2017 - 16:00 - Schiet niet op de pianist maar schakel gerechtsdeurwaarders in om de schuldenproblematiek aan te pakken

John Crombez wil paal en perk stellen aan de 'spookkosten' die de zogenaamde schuldenindustrie aanrekent aan wie zijn facturen niet kan betalen. "Niemand kan tegen initiatieven zijn om mensen te helpen hun schulden aan te pakken.

13/12/2016 - 15:00 - Wat als een gerechtsdeurwaarder beslag moet leggen bij de overheid?

Hoe verloopt de procedure van beslag op overheidsgoederen? Gerechtsdeurwaarder Peter Coene licht toe. 

23/11/2016 - 11:00 - Privatisering politietaken

Op woensdag 23/11/2016 werd in het radioprogramma Hautekiet aandacht besteed aan de privatisering van politietaken. Ook het kenniscentrum werd aan het woord gelaten. In het interview benadrukten we nogmaals de meerwaarde van politieagenten voor het werk van de gerechtsdeurwaarders.

24/11/2016 - 14:30 - "Bemiddeling is de rode draad voor de gerechtsdeurwaarder"

In de juristenkrant van november 2016 kan u een interview lezen met kandidaat-gerechtsdeurwaarders Kristina Vindevogel en Hendrik De Clerck. Ze hebben het daarin over hun nieuwe boek "Met de deur in huis".

18/11/2016 - 16:00 - Advocaat, vervul uw rol van eerste rechter

In de juristenkrant van oktober 2016 verdedigt Wim De Bus, rechter in de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren, de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden. U kan het volledige artikel lezen als bijlage. Alvast een bloemlezing:  

18/10/2016 - 11:45 - Benoeming titularis GDW - noteer deze data

Op 18 oktober 2016 hebben de benoemingscommissies de benoemingsdossiers van de kandidaten die hun kandidatuur indienden, nog niet ontvangen van de FOD Justitie.

20/09/2016 - 14:00 - "Het mag nooit een routine worden" - wat de gerechtsdeurwaarder echt denkt

In de reeks "beroepsgeheim" van De Standaard doet een gerechtsdeurwaarder zijn boekje open. 

01/08/2016 - 08:00 - CRH digitaal beschikbaar

De gerechtsdeurwaarders hebben vanaf 1 augustus 2016 digitaal toegang tot het centraal huwelijksovereenkomstenregister (CRH). Deze databank geeft aan of er een huwelijkscontract of wijzigingsakte is opgemaakt én voor welk stelsel er werd gekozen.

16/08/2016 - 12:45 - SAM-TES ondersteunt softwareproviders

Met de inwerkingtreding van de nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden, werd op 2 juli 2016 het centraal register voor de inning van onbetwiste geldschulden (CROS) gelanceerd.

13/07/2016 - 16:30 - Jaarverslag 2015 DIAM: meer dan 70 miljoen euro aan achterstallige belastingen geïnd

In 2015 werd € 74.924.074,09 aan achterstallige belastingen geïnd door de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, goed voor een recuperatiegraad van 76,81%. Hiertoe verdeelde DIAM in 2015 zo'n 114.083 dossiers van de Vlaamse belastingsdienst (Vlabel) onder de participerende gerechtsdeurwaarders.

07/07/2016 - 13:30 - "Een gerechtsdeurwaarder kan niet functioneren zonder een goede sociale reflex"

In het tijdschrift "de Gerechtsdeurwaarder" van de Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) wordt SAM-TES voorzitter Jan De Meuter aan het woord gelaten.

01/07/2016 - 13:15 - Vaststellingen van overspel door gerechtsdeurwaarders: cijfergegevens

Minister Geens gaf, als antwoord op een parlementaire vraag, te kennen dat er tussen 1 september 2014 en 31 maart 2016 in totaal 303 zaken ingeschreven werden in de familierechtbanken betreffende de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder tot vaststelling van overspel.

07/06/2016 - 16:15 - NVKSG verkiest nieuw bestuur

Op zaterdag 4 juni 2016 verkoos de Nationale Vereniging van Kandidaat- & Stagiair- Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) een nieuw bestuur. Oud-voorzitter Peter Vanlandeghem kan terugblikken op een boeiende bestuursperiode en geeft het heft met veel vertrouwen uit handen:  

13/05/2016 - 15:15 - Potpourri III gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 13/05/2016 werd Potpourri III gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In bijlage vindt u de artikels die relevant zijn voor de gerechtsdeurwaarders.

Inning van onbetwiste geldschulden

Artikel 6 

04/05/2016 - 11:45 - e-betekening goedgekeurd

Op donderdag 28 april 2016 werd het Potpourri III wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie besproken & gestemd in de plenaire zitting van de kamer. Het resultaat: 109 parlementsleden stemden voor, 2 stemden tegen en 23 onthielden zich.

26/04/2016 - 14:15 - Ché-magazine belicht de gerechtsdeurwaarder

Ché magazine zit in een nieuw jasje en besteedt in haar mei-nummer aandacht aan het beroep van gerechtsdeurwaarder. Bart De Smet vertelt wat het inhoudt om een deurwaarder te zijn.

05/04/2016 - 11:45 - Ontmoeting tussen Belgische en Kosovaarse gerechtsdeurwaarders

Sinds twee jaar zijn er ook in Kosovo gerechtsdeurwaarders actief, op initiatief van de UIHJ bezoekt een delegatie van Kosovaarse gerechtsdeurwaarders verschillende landen om aan kennisuitwisseling- en overdracht te doen.

30/03/2016 - 11:00 - Nationaal Congres NKGB: de foto's

De voorzitter van de NKGB en de directeur van SAM-TES stelden op het Nationaal Congres de resultaten van de brainstorm voor. Onder het motto "the best way to predict the future is to create it", werden een 20-tal voorstellen om onze toekomst zelf vorm te geven, besproken.

30/03/2016 - 09:30 - Gerechtsdeurwaarders: landelijke versus territoriale bevoegdheid in Nederland en België

In het NederBelgischMagazine wordt deze maand aandacht besteed aan de verschillen en raakvlakken bij het uitoefenen van het gerechtsdeurwaardersambt in Nederland tegenover in België.

10/03/2016 - 17:00 - Bespreking e-betekening in kamercommissie justitie

Op 1 & 2 maart 2016 zaten de leden van de kamercommissie justitie samen voor de bespreking van het potpourri III-wetsontwerp. Hierin is ook een luik over de betekening per elektronische wijze door gerechtsdeurwaarders opgenomen. 

08/02/2016 - 09:30 - Koen Geens bedankt gerechtsdeurwaarders voor constructieve samenwerking

Op 6 februari 2016 organiseerden SAM-TES en de NKGB een Potpourri I colloquium, waarbij de focus op de nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden in B2B-zaken.

04/02/2016 - 13:30 - Stel u kandidaat om te zetelen in de Hoge Raad voor Justitie

In september verstrijkt het mandaat van de huidige leden in de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). In de Hoge Raad voor de Justitie zetelen 44 leden, waaronder ook 22 niet-magistraten (8 advocaten, 6 hoogleraren en 8 leden met ten minste tien jaar relevante beroepservaring).

10/03/2016 - 16:00 - De Standaard Magazine op pad met gerechtsdeurwaarders

"Wij zijn bruggenbouwers. Wij komen bij de mensen thuis in hun omgeving. In de rechtbank zie of voel je die context niet".

Dit weekend kon u in De Standaard Magazine een interview met gerechtsdeurwaarders Caroline De Mey, Anne Van den Berghe en Britt De Backer lezen. 

26/01/2016 - 15:15 - Herbekijk de uitzending van Via Annemie

Gisteren (25/01/2016) kon u in Via Annemie het reilen en zeilen van gerechtsdeurwaarder Bart De Smet op de voet volgen.

25/01/2016 - 10:45 - 0% btw over pro-Deoprestaties

Beslissing Btw nr. E.T.129.361 d.d. 19.01.2016

25/01/2016 - 10:00 - Via Annemie volgt de gerechtsdeurwaarder

Tijdens een beklijvende reportage volgt Annemie Struyf gerechtsdeurwaarder Bart De Smet een week lang op de voet. Het levert een mooi beeld op van de mens achter de gerechtsdeurwaarder én toont het beroep in al zijn facetten: de gerechtsdeurwaarder als bruggenbouwer van justitie.

08/01/2016 - 13:30 - Aantal dwangschriften voor laattijdige betalingen van Vlaamse verkeersbelasting daalt

Als antwoord op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) blijkt dat het aantal bestuurders dat de Vlaamse verkeersbelasting te laat betaalt, daalt van 506.217 bestuurders in 2013 naar 491.142 bestuurders in 2014.

14/12/2015 - 14:15 - Schriftelijk examen 2015-2016 vlekkeloos verlopen

Onder het toeziend oog van de benoemingscommissie namen op 12 december 2015 82 stagiair-gerechtsdeurwaarders deel aan het schriftelijk examen, onder hen 32 Franstaligen (23 vrouwen + 9 mannen) en 50 Nederlandstaligen (27 vrouwen + 23 mannen).

04/12/2015 - 09:30 - Roadshow SAM-TES Namen

De roadshow van SAM-TES was opnieuw een groot succes.

02/12/2015 - 17:15 - Brainstorm levert 20 concrete voorstellen op

Tweemaal kwam een enthousiaste groep van gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs samen om te brainstormen over uw beroep. Opzet was om een concreet traject uit te tekenen voor de periode 2015-2020.

02/12/2015 - 16:15 - Toegang centraal register van huwelijksovereenkomsten

Op initiatief van haar voorzitter, Jan De Meuter, tekende het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) een protocolakkoord dat voorziet in een digitale toegang tot het register.

26/11/2015 - 13:30 - 0% BTW op pro-Deoprestaties van gerechtsdeurwaarders

Op 25 november 2015 stelde Gautier Calomne (MR) een parlementaire vraag aan de minister van financiën over de afschaffing van BTW over pro-Deoprestaties van gerechtsdeurwaarders.

19/11/2015 - 16:00 - SAM-TES joined ISACA

Het kenniscentrum staat in voor de technische ontwikkeling van het zogenaamde CIA-platform, de verdere uitbreiding van het Centraal Bestand voor Beslagberichten en de ontwikkeling van nieuwe databanken.

18/11/2015 - 10:45 - Minnelijke invordering: gerechtsdeurwaarders vragende partij voor wetswijziging

Naar aanleiding van het nieuwe wetsvoorstel van Fabienne Winckel (PS) tot wijziging van de wet van 20/12/2012 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument ging gerechtsdeurwaarder Patrick Gielen in debat met haar. 

16/11/2015 - 13:45 - Vierde oproep kandidaten externe leden tuchtcomissie

Aangezien het aantal kandidaturen ontoereikend is gebleken om alle tuchtcommissies samen te kunnen stellen (en in bijzonderheid de tuchtcommissie te Luik en Bergen) wordt overgegaan tot een vierde oproep. Deze werd op 10/11/2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie bijlage hieronder).

16/11/2015 - 12:15 - Brainstorm 14/11: u was geweldig!

Afgelopen weekend organiseerde SAM-TES een brainstormsessie waarop een 40-tal gemotiveerde gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs aanwezig waren om te brainstormen over de toekomst van hun beroep.

03/11/2015 - 15:00 - Nieuw: een authentieke bron voor verschijningsformules

Het zal u zeker al overkomen zijn dat u een dagvaarding moet inleiden bij een u niet vertrouwde rechtbank.

23/09/2015 - 16:45 - Studiedag SAM-TES 15/09/15

Na de succesvolle SAM-TES studiedag van 16 juni 2015, organiseerde SAM-TES op 15 september een herhaaleditie zodat wie er eerst niet bij kon zijn nu wel de gelegenheid kreeg om aanwezig te zijn.

Op het programma:

14/09/2015 - 16:45 - Inschrijvingen taalexamen geopend

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

07/09/2015 - 16:15 - Nieuwe wet i.v.b.m. inbeslagname eigendommen van buitenlandse mogendheden

De wet dd 23 augustus 2015 tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie, werd op 3 september 2015 in het Belgisch St

27/08/2015 - 13:30 - Hoorzitting kamercomissie justitie 26/08/2015

SAM-TES en de NKGB werden uitgenodigd op de hoorzitting van de kamercommissie justitie op 26 augustus om hun standpunt toe te lichten over het wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, meer bepaald artikel 32 t.e.m.

24/06/2015 - 12:45 - Turtelboom lovend over samenwerking met gerechtsdeurwaarders

Minister Turtelboom spreekt van een "efficiënte samenwerking" met de gerechtsdeurwaarders als antwoord op een parlementaire vraag dinsdag in het Vlaams Parlement.

03/08/2015 - 13:00 - Oproep tot kandidaten extern lid in de tuchtcommissies

Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet in de oprichting van een tuchtcommissie in het rechtsgebied van elk hof van beroep, teneinde de behandeling van de tuchtklachten te objectiveren.

28/07/2015 - 10:30 - Betekening in strafzaken

De ministerraad besprak tijdens haar laatste samenkomst van 24 juli 2015 het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.

24/07/2015 - 15:00 - Minister Geens werkt aan een efficiënter beheer van de gerechtskosten

Vandaag werden in de Ministerraad, op voorstel van Minister van Justitie, Koen Geens drie ontwerpen van Koninklijke Besluiten goedgekeurd, die zullen resulteren in een efficiëntere werking en een betere aanwending van de middelen.  Het betreft de herziening van de tarieven van speekselanalyse, DN

09/07/2015 - 17:00 - Ruim 269 miljoen euro achterstallige belastingen geïnd in 4 jaar tijd

De samenwerking tussen de Vlaamse Belastingdienst en de gerechtsdeurwaarders (DIAM) is een succes. 

13/06/2015 - 14:00 - Voorstelling SAM-TES op Algemene Vergadering Oost-Vlaanderen

Met haar roadshow wil SAM-TES de gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders per arrondissement informeren over de projecten die lopende zijn. Op 13 juni 2015 was SAM-TES te gast in Oost-Vlaanderen, met dank aan syndicus Patrick Dumortier.

22/06/2015 - 15:45 - SAM-TES aanwezig op Raad van Bestuur Federatie Vrije Beroepen

Als nieuw lid van de Federatie Vrije Beroepen was SAM-TES aanwezig op haar Raad van Bestuur van 16 juni 2015, na een wachttijd van twee jaar krijgt SAM-TES ook stemrecht tijdens de Raad van Bestuur. 

17/06/2015 - 11:45 - Studiedag SAM-TES 16/06/2015

De tweede studiedag van SAM-TES was opnieuw een groot succes, daarom zal SAM-TES in september een herneming van deze studiedag organiseren. 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.

21/05/2015 - 16:30 - Telefactsreportage

In primeur volgt Telefacts de gerechtsdeurwaarders tijdens hun dagelijkse activiteiten, een reportage die door het kenniscentrum werd geïnitieerd en begeleid.