Advocaat, vervul uw rol van eerste rechter

vrijdag, november 18, 2016 - 16:00

In de juristenkrant van oktober 2016 verdedigt Wim De Bus, rechter in de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren, de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden. U kan het volledige artikel lezen als bijlage. Alvast een bloemlezing:  

"De bedoeling van de wetgever is duidelijk: de onbetwiste geldschulden in handelszaken kunnen voortaan via de nieuwe procedure ingevorderd worden, terwijl de dagvaardingsprocedure blijft bestaan voor betwiste schulden en voor de inning van geldschulden waarvoor er goede redenen zijn om aan te nemen dat zij zullen worden betwist. Om die reden staat de IOS naast de gewone dagvaardingsprocedure en is ze facultatief. Als er aanwijzingen zijn dat de schuld zal worden betwist, bijvoorbeeld omdat er voor het uitreiken van de factuur al opmerkingen werden gemaakt, kiest men beter voor de dagvaardingsprocedure. In dat geval heeft de IOS geen zin omdat het gevaar voor nutteloze kosten en tijdsverlies te groot is. Van de advocaat mag dan wel verwacht worden dat hij in de dagvaarding enige toelichting geeft waarom voor de dagvaarding werd gekozen."

[...]

"De wetgever heeft uiteindelijk de tussenkomst van een advocaat opgelegd, in tegenstelling tot de vele buitenlandse betalingsbevelprocedures en tot de Europese procedure. De minister verantwoordde de verplichte tussenkomst van de advocaat wegens diens functie als eerste rechter binnen de procedure. De taak als eerste rechter behelst vanzelfsprekend meer dan enkel de behartiging van de eigen financiële belangen en die van de schuldeiser. De advocaat die aan een strenge beroepscode is onderworpen, moet ook waken over de belangen van de schuldenaar en moet erop toezien dat geen ondoordachte verzoeken worden ingediend."

[...]

"Dit is dan ook een oproep aan de balie om de nieuwe procedure een eerlijke kans te geven en om de door de wetgever opgedragen taak van eerste rechter naar eer en geweten uit te voeren. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat de onbetwiste geldschulden op een goedkopere en sneller manier worden geïnd, wat zowel de schuldeiser als de schuldenaar ten goede komt. De rechtbanken van koophandel zullen de vrijgekomen tijd kunnen besteden aan de uitvoering van hun kerntaken, wat uiteindelijk tot een betere rechtsbedeling zal leiden."

BijlageGrootte
PDF icon 20161027_advocaat_vervul_uw_rol_van_eerst_rechter_-_wim_de_bus_-_juristenkrant.pdf19.35 MB