Afronding procedure voor de vacante plaatsen in Vlaanderen en Brussel

donderdag, mei 31, 2018 - 16:30

In nauwe samenwerking met SAM-TES heeft de Nederlandstalige benoemingscommissie de lijst met gerangschikte kandidaten per vacante plaats, alsook de gemotiveerde PV’s, overgemaakt aan de Minister van Justitie.

De kandidaat-gerechtsdeurwaarders die aan de hoorzittingen in 2018 deelnamen, zijn hierover op 31 mei 2018 per mail geïnformeerd. De gunstig gerangschikte kandidaten zijn per mail op de hoogte gebracht door de Nederlandstalige benoemingscommissie over hun rangschikking voor de vacante plaatsen waarvoor ze gepostuleerd hebben. Deze rangschikking werd daarnaast ook per aangetekend schrijven opgestuurd.

Momenteel is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de respectievelijke benoemingsbesluiten nog niet gekend. Pas na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de benoemingsbesluiten, kunnen de niet- benoemde kandidaten een schriftelijk verzoek indienen bij de respectievelijke benoemingscommissies teneinde een kopie te krijgen van het deel van het PV dat hun eigen kandidatuur betreft en van het deel dat de benoemde kandidaat betreft (conform art. 515, § 5, al. 3 Ger.W.).

Andere bijkomende informatie zal op generlei wijze (noch per mail, noch per telefoon) verstrekt worden door SAM-TES.

Meer informatie i.v.m. de publicatie in het BS volgt.