Belgisch Staatsblad

26/04/2017 - 10:45 - Nieuw aangewezen leden tuchtcommissies

Bij Algemene vergadering van 19 maart 2016, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders en worden aldus toegevoegd aan de pools die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2015 na samenstelling bij Algemene vergadering van

28/03/2017 - 12:00 - Taalexamen - mei 2017

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

12/01/2017 - 14:45 - Invoering Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd in het B.S.

De wet van 1 december 2016 'tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit' werd op 11 januari 2017 gepubliceerd in het B.S.

10/01/2017 - 16:00 - Wijziging regelgeving derdenrekeningen

Er werd een wijziging voor de regelgeving betreffende de derdenrekeningen (art. 70) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In artikel 522/1, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

10/01/2017 - 15:45 - Bepaling ivm nutteloze kosten IOS gepubliceerd in B.S.

In potpourri 4 werd een bepaling ingevoerd betreffende het maken van nutteloze kosten (art. 81) die ook haar weerslag heeft mbt IOS.

10/01/2017 - 15:45 - Oprichting van het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling

De wet tot de oprichting van het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling (opgenomen in Potpourri IV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

10/01/2017 - 15:15 - Nieuw zekerheidsrecht gepubliceerd in B.S.

Reeds lang aangekondigd en op de valreep van het nieuwe jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: de wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen.  

08/09/2016 - 11:30 - Evaluatiecriteria benoeming titularis gerechtsdeurwaarder gepubliceerd in BS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 

30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria

FILIP, Koning der Belgen, 

27/06/2016 - 13:15 - Benoemingen kandidaat-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd

10/06/2016 - 13:00 - Vacante plaatsen titularis-gerechtsdeurwaarders

10 juni 2016 : Het Belgisch Staatsblad publiceerde vandaag 19 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders.

 

13/05/2016 - 15:15 - Potpourri III gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 13/05/2016 werd Potpourri III gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In bijlage vindt u de artikels die relevant zijn voor de gerechtsdeurwaarders.

Inning van onbetwiste geldschulden

Artikel 6 

14/04/2016 - 09:00 - Erratum vacante betrekkingen gerechtsdeurwaarders

Federale Overheidsdienst  Justitie

Officiële Berichten Gerechtsdeurwaarders

04/02/2016 - 13:30 - Stel u kandidaat om te zetelen in de Hoge Raad voor Justitie

In september verstrijkt het mandaat van de huidige leden in de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). In de Hoge Raad voor de Justitie zetelen 44 leden, waaronder ook 22 niet-magistraten (8 advocaten, 6 hoogleraren en 8 leden met ten minste tien jaar relevante beroepservaring).

16/11/2015 - 13:45 - Vierde oproep kandidaten externe leden tuchtcomissie

Aangezien het aantal kandidaturen ontoereikend is gebleken om alle tuchtcommissies samen te kunnen stellen (en in bijzonderheid de tuchtcommissie te Luik en Bergen) wordt overgegaan tot een vierde oproep. Deze werd op 10/11/2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie bijlage hieronder).

14/09/2015 - 16:45 - Inschrijvingen taalexamen geopend

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

07/09/2015 - 16:15 - Nieuwe wet i.v.b.m. inbeslagname eigendommen van buitenlandse mogendheden

De wet dd 23 augustus 2015 tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie, werd op 3 september 2015 in het Belgisch St

16/07/2015 - 16:45 - Huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders

Het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies werd na goedkeuring op 2 juli 2015 vandaag gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.