Corona: NKGB vaardigt richtlijnen uit aan de gerechtsdeurwaarders.

dinsdag, maart 17, 2020 - 14:15

Corona: Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder vaardigt richtlijnen uit aan de gerechtsdeurwaarders. “In deze tijden moet men luisteren naar het gezond verstand. Gezien persoonlijk contact met de burger inherent is aan het beroep van gerechtsdeurwaarders en gelet op de maatregelen van de federale veiligheidsraad alsook als antwoord op de vraag van het college van hoven en rechtbanken, wordt de dienstverlening van de gerechtsdeurwaarders minstens tot 19 april 2020 beperkt, evenwel zonder hierbij de continuïteit van de rechtsgang uit het oog te verliezen, stelt de NKGB.

Concreet heeft de NKGB, op basis van de beschikbare informatie, de volgende richtlijnen meegegeven aan haar leden: 

  1. Betekening van akten 
    • Dagvaardingen: het blijft mogelijk om gedinginleidende akten te betekenen, op voorwaarde dat er moet worden gedagvaard voor een zittingsdatum na 19 april 2020. Van deze regel kan worden afgeweken in geval van bijzondere hoogdringendheid onder uitdrukkelijke machtiging van de voorzitter van de betreffende rechtbank. 
    • Andere soorten akten kunnen worden betekend, mits voorrang wordt gegeven aan de dringende akten en aan de elektronische wijze van betekenen. In geval van betekening aan de persoon dienen de gerechtsdeurwaarders de regels rond het houden van afstand en de hygiënerichtlijnen strikt na te leven. Als een persoon zich in quarantaine bevindt of als hij weigert contact te hebben met een derde omwille van het besmettingsrisico, zullen de gerechtsdeurwaarders een specifieke modus vivendi moeten volgen die de belangen van alle betrokken partijen zal garanderen.
  2. Gedwongen tenuitvoerlegging (roerend beslag, uithuiszetting, gedwongen opening van deuren): de NKGB dringt erop aan om alle lopende maatregelen van tenuitvoerlegging zoveel mogelijk op te schorten en de opvolging te garanderen op schriftelijke, elektronische of telefonische wijze. Wat de opdrachten betreft van de institutionele schuldeisers (zoals het Waals Gewest, VLABEL, RSZ, FOD Financiën, steden en gemeenten, sociale huisvestingmaatschappijen…) dienen  hun aanbevelingen te worden opgevolgd. 
  3. De NKGB vraagt dat alle verkoopzalen in de verschillende arrondissementen hun deuren sluiten zodat alle verkoopdagen uitgesteld moeten worden tot nader order (behalve in geval van elektronische gerechtelijke verkoop). Hetzelfde gaat op voor de opladingen van goederen. 
  4. Vaststellingen: deze kunnen doorgaan op voorwaarde dat alle nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen.
  5. Minnelijke invordering: alle verrichtingen in het kader van de minnelijke invordering kunnen normaal verlopen, behoudens het bezoek aan de woonplaats. 
  6. De toegankelijkheid van het kantoor voor het publiek: de toegang van de rechtsonderhorigen tot het kantoor moet absoluut beperkt worden. In elk geval zullen de gerechtsdeurwaarders soepel moeten zijn bij de opvolging van de afbetalingsplannen, en de rechtsonderhorigen zoveel mogelijk aan te raden online of elektronisch te betalen.

 

De NKGB volgt de toestand op de voet en zal, indien vereist, verdere maatregelen nemen om de volksgezondheid te beschermen.