e-betekening goedgekeurd

woensdag, mei 4, 2016 - 11:45

Op donderdag 28 april 2016 werd het Potpourri III wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie besproken & gestemd in de plenaire zitting van de kamer. Het resultaat: 109 parlementsleden stemden voor, 2 stemden tegen en 23 onthielden zich.

Potpourri III bevat twee belangrijke luiken voor de gerechtsdeurwaarders: de e-betekening en enkele aanpassingen in verband met de benoemingsprocedure. 

E-betekening

Met de goedkeuring voor de e-betekening wordt een nieuwe stap gezet richting digitalisering van justitie. Gerechtsdeurwaarders kunnen in burgerlijke zaken en strafzaken voortaan beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze betekenen of aan de persoon zelf. Dat de betekening in strafzaken niet verplicht elektronisch moet worden opgestart, is een gemiste kans voor de informatieverstrekking naar de parketten. In burgerlijke zaken is het dan weer evident dat de gerechtsdeurwaarder de keuzemogelijkheid krijgt, gelet op de lokale betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder en zijn kennis van het onderwerp. Ook het territorialiteitsprincipe blijft behouden.

In de praktijk zal de betekening aan een door de overheid opgelegd elektronisch adres of een gelijkgesteld gerechtelijk elektronisch adres gebeuren. Om de betekening op het gelijkgesteld gerechtelijk elektronisch adres te kunnen ontvangen, dient de bestemmeling via zijn e-ID hiervoor expliciete toestemming te geven. De e-betekening zal uiterlijk in werking treden op 31 december 2016, het is mogelijk dat de datum nog vervroegd wordt via een KB.

Alle exploten worden geregistreerd en maximum 30 jaar lang bijgehouden in een centraal register. De Nationale Kamer krijgt, als trusted third party, de opdracht om deze geïnformatiseerde databank uit te bouwen. Het kenniscentrum, die dit dossier mee opgevolgd heeft, is gestart met de voorbereiding van de uitrol van dit systeem.

Benoemingen

Het potpourri III-wetsontwerp bevat ook een aantal concrete maatregelen die een vlot verloop van de benoemingsprocedure moeten verzekeren en die de interne en praktische werking van de commissies dienen te vergemakkelijken:

  • om geldig te beraadslagen en te beslissen, volstaat het dat de meerderheid van de leden van de benoemingscommissie aanwezig is (in plaats van alle leden);
  • de termijn waarover de benoemingscommissie beschikt om het schriftelijk examen voor stagiair-gerechtsdeurwaarders te organiseren, te verbeteren en geslaagden op te roepen voor het mondelinge examen wordt verlengd met 30 dagen;
  • de vacatures voor het aantal vacante plaatsen voor gerechtsdeurwaarders, worden twee keer per jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (tenzij een afzonderlijke publicatie noodzakelijk is);
  • door het grote aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders die een geldige kandidatuur indienen voor het kleine aantal vacante plaatsen, kan de benoemingscommissie beslissen om een lijst met te horen kandidaten op te stellen aan de hand van door de koning opgestelde objectieve criteria. Uiteraard kan elke kandidaat alsnog verzoeken om toch gehoord te worden.

Amendement: registratierechten bij procedure invordering onbetwiste geldschulden

In de amendementen van Potpourri III werd opgenomen dat exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders in de procedure van de invordering van onbetwiste geldschulden vrijgesteld worden van registratierechten.