Europees bewarend bankbeslag (CAP) goedgekeurd

dinsdag, juni 5, 2018 - 17:30

Op 22 mei keurde de commissie Justitie van de Federale Kamer het wetsontwerp goed, dat naast bemiddeling ook een hoofdstuk over het Europees bewarend bankbeslag bevat (zie ook bericht van 09/02/18 : https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/europees-bewarend-bankbeslag-binnenkort-realiteit).

Wanneer een Europese schuldeiser bewarend beslag legt op een bankrekening in België, heeft hij voortaan toegang tot de betreffende inlichtingen. Concreet richt de Europese schuldeiser zicht tot de bevoegde buitenlandse rechter, die aan de NKGB de nodige informatie mag vragen om de bank(en) en de rekeningen van de schuldenaar te identificeren (via het Centraal Aanspreekpunt ofwel CAP bij de Nationale Bank).

Via de artikelen 170 en 171 in het wetsontwerp wordt het nu ook mogelijk om voor binnenlandse aangelegenheden het CAP te consulteren, weliswaar via dezelfde weg (tussenkomst van de beslagrechter en de NKGB) en steeds in het kader van een bewarende bankbeslag.  

Voor louter binnenlandse geschillen (of het nu gaat om een bewarend of uitvoerend beslag) lijkt het aangewezen om een rechtstreekse toegang toe te kennen aan de Belgische schuldeiser.

We blijven dit standpunt dan ook verdedigen bij de overheid, gelet ook op het feit dat recent een nieuw wetsontwerp (nr. 3114), houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, werd neergelegd in de Commissie Financiën.