Evaluatiecriteria

30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Gerechtelijk wetboek, artikel 512, § 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 5 juli 2016;

Gelet op het advies 59.708/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de lijst van uniforme evaluatiecriteria voorgesteld door de Verenigde Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De lijst van de uniforme evaluatiecriteria bedoeld in artikel 512, § 7, van het Gerechtelijk wetboek, die werd opgesteld door de verenigde benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgische staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2016. 

FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

------------

Bijlage bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria

BENOEMINGSPROCEDURE TOT GERECHTSDEURWAARDER LIJST VAN DE UNIFORME EVALUATIECRITERIA
(art. 512, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek)

1° Anciënniteit en professionele ervaring in de functie : 

a) duur van de globale ervaring;
b) duur van de ervaring in het arrondissement van de vacante plaats;
c) aard van de ervaringen.

2° Sociale bekwaamheden en vaardigheden : 

a) communicatievaardigheden;
b) besluitvaardigheid, zelfbeheersing, houding, standvastigheid;
c) integriteit, onpartijdigheid, respect voor de deontologie en confra­terniteit;
d) activiteiten in beroepsorganisaties.

3° Organisatorische bekwaamheid

a) kennis van het beheer, de organisatie en de continuïteit van een gerechtsdeurwaarderskantoor;
b) boekhoudkundige en fiscale aspecten, personeelsbeleid, leider­schap en coaching, financiële aspecten die gepaard gaan met de overname van een kantoor.

4° Kennis:

a) kennis van de gerechtelijke procedures en regels;
b) kennis van de praktijk van de gerechtsdeurwaarder;
c) wetenschappelijke vorming (gevolgd en gegeven) en verdiensten (bijvoorbeeld publicaties). 

°5 Visie op het beroep :

Visie op de eigenlijke uitoefening van het beroep, de collegialiteit, het respect en de positie tegenover moderne technologieën.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 augustus 2016 tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria.

FILIP Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
K. GEENS