Gerechtsdeurwaarders presenteren jaarverslag 2015

vrijdag, mei 13, 2016 - 14:15

Waar 2014 het jaar van de vernieuwing was, was 2015 het jaar waarin we de daad bij het woord voegden. In 2015 werden enkele belangrijke werven voltooid zoals de invoering van een performant tuchtrecht, de controle van de derdengelden en kwaliteitsrekening en de uitbouw van de permanente vorming. Hierdoor bevestigen we ons als een beroepsgroep die de lat hoog legt met oog op een kwalitatieve dienstverlening. “Als beroepsgroep bouwen we ook mee aan de verdere digitalisering en modernisering van justitie. De centrale rol van de gerechtsdeurwaarder in de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden, is daar een mooi voorbeeld van” zegt Marc Brackeva, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB).

In 2015 kwamen de gerechtsdeurwaarders in verschillende potpourri-wetsontwerpen van de federale regering aan bod. Zo bevestigen we onze rol als digitale voortrekker met enkele belangrijke nieuwe projecten:

Procedure inning van onbetwiste geldschulden

Deze gloednieuwe procedure moet het voor ondernemingen makkelijker maken om niet-betwiste geldschulden in B2B-relatie te innen. In plaats van de oude, omslachtige en tijdrovende rechtbankprocedure, oordeelt de advocaat van de schuldeiser of het gaat om een onbetwiste schuld. Wanneer dit het geval is, volgt een gerechtsdeurwaarder de zaak verder op. Hij zal aan de tegenpartij een aanmaning tot betaling betekenen, deze heeft vervolgens een maand en acht dagen om de vordering te voldoen of te betwisten. Doet hij dit niet, dan bezorgt de gerechtsdeurwaarder een digitaal PV van niet-betwisting aan de rechter. De rechter geeft de gerechtsdeurwaarder vervolgens een uitvoerbare titel.

Deze nieuwe procedure is sneller dan een tijdrovende dagvaarding en kostenefficiënt voor alle betrokkenen. De schuldeiser krijgt meer rechtszekerheid omdat hij snel over een uitvoerbare titel kan beschikken. Daarnaast worden in deze procedure geen registratiekosten aangerekend (50 euro per akte), wat al snel 100 euro bespaart. Voor de schuldenaar zijn de eventueel bijkomende kosten beperkt tot een maximum van 10% van de hoofdsom van de schuld.  Als de schuldenaar niet tijdig of goed op de aanmaning reageert, zal hij veel sneller met een uitvoerbare titel geconfronteerd worden. Ook voor justitie dalen de kosten. Door de screening van de advocaat, de solvabiliteitscontrole door de gerechtsdeurwaarder en de mogelijkheden die een afbetalingsplan biedt, zullen nog maar bitter weinig dossiers naar de rechter doorstromen. Deze procedure zal ten laatste op 1 september 2017 in werking treden.

E-betekening

Met de e-betekening wordt een nieuwe stap gezet richting digitalisering van justitie. Gerechtsdeurwaarders kunnen in burgerlijke zaken en strafzaken voortaan beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze betekenen of aan de persoon zelf.

In de praktijk zal de betekening aan een door de overheid opgelegd elektronisch adres of een gelijkgesteld gerechtelijk elektronisch adres gebeuren.  Om de betekening op het gelijkgesteld gerechtelijk elektronisch adres te kunnen ontvangen, dient de bestemmeling via zijn e-ID hiervoor expliciete toestemming te geven. De e-betekening zal uiterlijk in werking treden op 31 december 2016, het is mogelijk dat de datum nog vervroegd wordt via een KB.

Databanken

Daarnaast verkregen we toegang tot enkele belangrijke databanken, wat een vlotte dienstverlening van de gerechtsdeurwaarder ten goede komt. Zo zullen gerechtsdeurwaarders het huwelijksregister, het kadaster (o.a. de kadastrale beschrijving van goederen) en een extra luik binnen het rijksregister kunnen consulteren.

De gerechtsdeurwaarder als betrouwbare en onafhankelijke bemiddelaar

In 2015 werden in totaal 90 klachten geregistreerd, slechts 9 van die klachten bleken gegrond en werden door het directiecomité van de NKGB doorverwezen naar de gloednieuwe tuchtcommissies.  Een groot aantal van de klachten is eerder een vraag naar informatie, minder dan 10% van de verzoeken geeft uiteindelijk aanleiding tot een klacht. Deze klachten worden voorgelegd aan het directiecomité dat dient te beoordelen of deze gegrond zijn. Een groot deel van de klachten blijkt echter veroorzaakt door onvoldoende kennis van het gerechtelijk recht, onwetendheid over de inhoud van het beroep of een gebrek aan informatieverstrekking. De klager kan steeds in beroep gaan tegen de beslissing van het directiecomité en zijn zaak alsnog laten doorverwijzen naar de tuchtcommissie, dit gebeurde 4 keer in 2015.

Contact voor de pers:

Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders vzw
Sylvie Vanmaele, sylvie.vanmaele@sam-tes.be, 0477 54 94 55

www.gerechtsdeurwaarders.be/jaarverslag-2015