Hervorming griffierechten

maandag, december 24, 2018 - 11:45

Op 20 december 2018 werd de wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ter herinnering, de wet van 28 april 2015 werd vernietigd bij het arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk Hof.

De rolrechten werden verhoogd en vastgelegd als volgt:

  • in de vredegerechten en de politierechtbanken, een recht van 50 euro (in plaats van 40 euro);
  • in de rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken van koophandel, een recht van 165 euro (in plaats van 100 euro);
  • in de hoven van beroep een recht van 400 euro (in plaats van 210 euro);
  • in het Hof van Cassatie een recht van 650 euro (in plaats van 375 euro).

De griffierechten dienen niet langer voorgeschoten te worden bij het begin van de procedure door de verzoekende partij, maar deze vallen nu onmiddellijk ten laste van de veroordeelde partij en worden geïnd op het einde van de procedure. 

De griffierechten zullen ingevorderd worden door de FOD Financiën, nadat de rechter in de zaak zijn eindbeslissing heeft genomen, wat een werklastvermindering inhoudt voor de griffies. De Koning is bevoegd om de regels te bepalen wat betreft de inning. Op 23 november 2018 werd reeds een ontwerp KB goedgekeurd in de Ministerraad, dat het koninklijk besluit van 13 december 1968 vervangt en ter advies wordt voorgelegd aan de Raad van State.

Een tweede nieuw element is dat het rijksregister- of ondernemingsnummer van de eiser voortaan steeds vermeld moet worden in de gedinginleidende akte, zodat de latere invordering van de rolrechten wordt vergemakkelijkt.

Met uitzondering van artikel 19, b) en c), dat reeds in werking treedt op 1 januari 2019, zal de nieuwe wet in werking treden op 1 februari 2019, zijnde de eerste dag van de tweede maand die volgt op de bekendmaking ervan in het BS. De wet zal aldus van toepassing zijn op de zaken waarvan de inschrijving wordt verzocht vanaf 1 februari 2019.