Informatiefiche schriftelijke evaluatie kandidaat-gerechtsdeurwaarders

donderdag, oktober 26, 2017 - 17:45

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen de volgende inlichtingen mee:

 1. De schriftelijke evaluatie vindt plaats op zaterdag 16 december 2017 in de de grote aula (1K216 – verdieping -1) van de Odisee Hogeschool, Stormstraat 6, 1000 Brussel en start stipt om 10u. Gelieve tenminste 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn;
 2. De oproepingsbrieven voor de schriftelijke evaluatie zullen verzonden worden per e-mail en per aangetekende zending;
 3. De schriftelijke evaluatie zal de fundamentele kennis van de gerechtelijke procedures en regels en van de praktijk van het beroep van gerechtsdeurwaarder van de kandidaten evalueren (met inbegrip van de organisatorische en financiële aspecten van een gerechtsdeurwaarderskantoor) ;
  - De wetten van 24 juni 2013 en 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen maken geen deel uit van de schriftelijke evaluatie;
  - De schriftelijke evaluatie bestaat uit 25 meerkeuzevragen (met 4 mogelijke antwoorden waarvan 1 correct is);
 4. Gelieve uw identiteitskaart, de oproepingsbrief en uw persoonlijk en vertrouwelijk nummer, dat u toegekend zal worden, mee te nemen;
 5. Tijdens de schriftelijke evaluatie men mag enkel gebruik maken van uitgegeven wetgeving of vastbladig samengevoegde afdrukken daarvan (inbegrepen het themawetboek van Larcier "Gerechtsdeurwaarders 2016"), die niet geannoteerd zijn, op welke manier dan ook, noch door de uitgever, uitgezonderd de wetsgeschiedenis, noch door de gebruiker. Passages mogen echter onderstreept, omcirkeld of gekleurd worden. Het gebruik van onbeschreven bladwijzers (papier of post-it) in de wetboeken of wetteksten is toegestaan.
 6. Wij raden u aan de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri V) – BS, 24 juli 2017, mee te brengen (dit zonder annotatie);
 7. U krijgt kladpapier ter plaatse;
 8. Uitgeverij Larcier biedt alle kandidaten een bijzondere prijskorting (99,00 euro in plaats van 180,00 euro) aan voor de aankoop van het themawetboek 'Gerechtsdeurwaarders 2016'. Om hiervan te kunnen genieten, zendt u een e-mail naar mathilde.baucy@larciergroup.com.

Iedere benoemingscommissie zal nadien beslissen, in functie van de dossiers en de resultaten van de schriftelijke evaluatie, of het nodig is alle kandidaten te horen. Indien de benoemingscommissie beslist om slechts een deel van de kandidaten te horen, zal zij een gemotiveerde selectie maken welke kandidaten zullen gehoord worden en ieder kandidaat zal een gemotiveerde beslissing ontvangen. Deze beslissing alsook de uitnodiging voor de hoorzitting worden, onder voorbehoud, overgemaakt tegen het einde van de maand december. 

Herhaling: iedere kandidaat die niet werd weerhouden kan zichzelf uitnodigen voor een hoorzitting door middel van een aangetekende zending binnen de 15 dagen na  ontvangst van de beslissing die hem werd toegestuurd (art. 515, § 4, al. 1ste, Ger. w.)