Invoering Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd in het B.S.

donderdag, januari 12, 2017 - 14:45

De wet van 1 december 2016 'tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit' werd op 11 januari 2017 gepubliceerd in het B.S. Het groot aantal faillissementsdossiers - ter illustratie, 10.605 in 2015 -  brengt een zware werklast voor de rechtbanken met zich mee. Daarom stelde de justitieminister voor om de faillissementsdossiers volledig elektronisch te laten verlopen. Om dat mogelijk te maken wordt een Centraal Register Solvabiliteit opgericht. Daardoor hoeven schuldeisers niet langer fysiek hun schuldvordering in te dienen en dossier neer te leggen op de griffie.

Het beheer van het Centraal Register Solvabiliteit is gezamenlijk toevertrouwd aan de OVB en de OBFG.  In het kader van hun wettelijke opdracht hebben de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, alsook de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, en de beheerder toegang tot de voor hen relevante bedoelde gegevens. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels van toegang tot het register en kan ook andere categorieën van personen de toestemming geven om die gegevens te raadplegen onder de voorwaarden die hij zal bepalen. Om schuldvorderingen neer te leggen in het register of het te raadplegen zal een retributie worden gevraagd.