Nultarief btw pro Deo vanaf 01/04/17 opnieuw naar 21%

vrijdag, januari 13, 2017 - 09:45

Met het oog op een gelijke behandeling met de advocaten besliste Minister Van Overtveldt om de diensten van gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem vanaf 1 januari 2016 te onderwerpen aan het bijzonder nultarief in plaats van 21%. Op die manier werd gepoogd om de toegang tot het gerecht aan personen met een laag inkomen te verzekeren.

De adviseur-generaal van de dienst BTW liet recent weten dat “Er werd beslist om de pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, evenals de pro-Deodiensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, met ingang van 01.04.2017, te onderwerpen aan het normaal btw-tarief van 21%.”

Deze beslissing komt er ten gevolge van een oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake een arrest van l’Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. tegen de federale ministerraad. Hierin stelt het Hof dat diensten van advocaten voor rechtzoekenden die rechtsbijstand genieten in het kader van een nationaal stelsel van rechtsbijstand niet zijn vrijgesteld van de belasting over de toegevoegde waarde op basis van artikel 132, lid 1, onder g, van richtlijn 2006/112/EG van de raad van 28.11.2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. Bovendien stelt het Hof dat deze diensten niet aan een verlaagd btw-tarief kunnen zijn onderworpen op grond van artikel 98, lid 2, van deze richtlijn, gelezen in samenhang met punt 15 van bijlage III bij die richtlijn.

De administratie aanvaardt dat het bijzonder nultarief van toepassing is op de ereloonstaten die uiterlijk op 31.03.2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurt op een later tijdstip.